مقاله سنجش تکوینی 7000 تومان

مقاله سنجش تکوینی

مقاله سنجش تکوینی « سنجش پرونده ای » معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه می کنند ابزار مهمی برای سنجش پیشرفت شاگرد و دارای چنان قابلیت انعطافی است که زمینه [...]

مشاهده و خرید