روش ها و فنون تدریس 6500 تومان

روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction) بسيارى از روانشناسان تربيتى و مربيان آموزشى اعتقاد دارند که موقعيت يادگيرى بايد چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانايىهاى [...]

مشاهده و خرید