روشهاي نوين انشا با رويكردي به خلاقيت 4500 تومان

روشهاي نوين انشا با رويكردي به خلاقيت

روشهاي نوين انشا با رويكردي به خلاقيت واژگان كليدي :انشا،خلاقيت،موانع،راهكارها،شيوه هاي نوين چكيده : متاسفانه تدريس انشا با شيوه هاي خلاق،كه دانش آموز را در نوشتن ماهر و توانا كند در هيچ يك از [...]

مشاهده و خرید