گزارش کارآموزش شرکت تعاونی بهنوش زیرمجموعه شهر ک صنعتی خیام 4500 تومان

گزارش کارآموزش شرکت تعاونی بهنوش زیرمجموعه شهر ک صنعتی خیام

گزارش کارآموزش شرکت تعاونی بهنوش زیرمجموعه شهر ک صنعتی خیام فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ تاريخچه ۲ تحليل ميزان موفقيت شهركهاي صنعتي در عرصه شهرستان ۳ امور مالي ۴ امور قراردادها: ۴ طرحهاي جاري ۴ [...]

مشاهده و خرید