گزارش کاراموزی ماکارونی رشته به رشته 4500 تومان

گزارش کاراموزی ماکارونی رشته به رشته

گزارش کاراموزی ماکارونی رشته به رشته ۱ـ۱ـ مقدمه مجتمع غذائی رشته به رشته تولید کننده انواع ماکارونی واقع در کیلومتر ۱۷ جاده سنتو مشهد ـ قوچان در سال ۱۳۵۷ تأسیس گردیده است ، مالکیت مجتمع غذائی [...]

مشاهده و خرید