تحقیق تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای 4500 تومان

تحقیق تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای

تحقیق تاریخچه سازمان فنی و حرفه ای سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بر اساس ماده واحده شماره ۶۰۸۲ شوراي انقلاب در تاريخ ۲۵/۴/۵۹ از ادغام مراكز تعليمات حرفه اي، صندوق كارآموزي، كانون هاي كارآموزي و [...]

مشاهده و خرید