مقاله ریسک وبازده 4500 تومان

مقاله ریسک وبازده

مقاله ریسک وبازده هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته کاملاً مهم [...]

مشاهده و خرید