مقاله اقتصاد ايران 4000 تومان

مقاله اقتصاد ايران

مقاله اقتصاد ايران اقتصاد ايران، تنگناها و راه حل ها وسعت كشور ايران نزديك به ۸/۱۶۴ ميليون هكتار است. از اين ميزان ۹۰ ميليون هكتار اراضي مرتعي، ۴/۱۲ ميليون هكتار اراضي جنگلي، ۵۱ ميليون هكتار [...]

مشاهده و خرید