مقاله تئوري محدوديت ها و حسابداری 4500 تومان

مقاله تئوري محدوديت ها و حسابداری

مقاله تئوري محدوديت ها و حسابداری تئوري محدوديت ها و حسابداری تئوري محدوديت ها : يك ارزيابي مقايسه اي (ظرفيت حاشيه اي = حاشيه سود ) تغيير سازمان در اقتصاد جهاني كه دردهه اخير صورت گرفت با پذيرش [...]

مشاهده و خرید