مقاله امنيت غذا و تغذيه 7500 تومان

مقاله امنيت غذا و تغذيه

مقاله امنيت غذا و تغذيه پيشگفتار بخشي از ماموريت تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه اسناد ملي توسعه بخشي و فرابخشي است. در همين ارتباط وزارت بهداشت ، [...]

مشاهده و خرید