پایان نامه آشنايي با موسيقي و نتها 6000 تومان

پایان نامه آشنايي با موسيقي و نتها

پایان نامه آشنايي با موسيقي و نتها فهرست مطالب: عنوان ۱- مقدمه ۲- بيان مسأله ۳- بيان اهداف ۴- بيان فرضيات ۵- مطالعه پيشينه ۶- گفتگو با يك موسيقيدان ۷- تعريف مفاهيم اساسي موسيقي ۸- تعريف سبكهاي [...]

مشاهده و خرید