کارآموزی شرکت مخابرات 7500 تومان

کارآموزی شرکت مخابرات

کارآموزی شرکت مخابرات مقدمه و تاریخچه مخابرات در شرکتی که من در آن در طول دورة یک ماه ‌آموزش دیدم ، شرکت مخابرات مرکزی نیشابور بود . نیشابور دارای سه مرکز به نامهای مرکز خیام واقع در چهارراه [...]

مشاهده و خرید