پروژه معماری قاجار پهلوی 5000 تومان

پروژه معماری قاجار پهلوی

پروژه معماری قاجار پهلوی معماری ايران از اواخر دوره قاجار و شروع دوره پهلوی دچار هرج و مرج و آشفتگی شد در اين دوران ما شاهد احداث همزمان ساختمانهايی هستيم كه هر كدام بيانگر يكی از مكاتب فكری دوره [...]

مشاهده و خرید