مقاله حقايق در مورد گسب 4500 تومان

مقاله حقايق در مورد گسب

مقاله حقايق در مورد گسب در سال ۱۹۸۴ هيئت استانداردهاي سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالي(فاف) تشكيل شد تا استاندارد هاي آن گزارش هاي آمادگي ظاهري مالي اين را هدايت مي كنند. شالوده ، براي [...]

مشاهده و خرید