مقاله نظارت و راهنمایی آموزشی 4500 تومان

مقاله نظارت و راهنمایی آموزشی

مقاله نظارت و راهنمایی آموزشی بسیاری از اندیشمندان، مشکلات راهنمایان تعلیماتی را ناتوانی در ایجاد رابطه مفید و برقراری تفاهم موثر با معلمان و مدیران ذکر کرده اند. مضافا به منظور آن که معلمان [...]

مشاهده و خرید