مقاله ارزشیابی تحصیلی 6000 تومان

مقاله ارزشیابی تحصیلی

مقاله ارزشیابی تحصیلی مقدمه موضوع : ارزشیابی توصیفی به عنوان معلم باید عمیقاً باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به [...]

مشاهده و خرید