تحقیق نظام آموزشی ژاپن 8000 تومان

تحقیق نظام آموزشی ژاپن

تحقیق نظام آموزشی ژاپن مهدهاي كودك روزانه و كودكستانها هدف مهد كودكهاي روزانه و كودكستانها فراهم ساختن اساس آگاهي در مورد جهان اطراف براي كودكان پيش دبستاني و تقويت خلاقيتهاي ذهني آنان از طريق [...]

مشاهده و خرید