طرح تولید بسته بندي گوشت و مرغ و ماهی 8000 تومان

طرح تولید بسته بندي گوشت و مرغ و ماهی

فصل اول: -۱ معرفی محصول هدف از ارائه این گزارش بررسی امکان سنجی ایجاد و احداث واحد صنعتی بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی می باشد . بنابراین محصولات تولیدي شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی [...]

مشاهده و خرید