برنامه ریزی ریاضی 4500 تومان

برنامه ریزی ریاضی

برنامه ریزی ریاضی فصل اول : برنامه ریزی ریاضی : مسائل بهینه سازی : در مسائل بهینه سازی وسیله ای (ابزاری) که بدنبال بیشینه سازی یا کمینه سازی یک مقدار مشخص می باشد تابع هدف نامیده می شود که به .. [...]

مشاهده و خرید