طرح تولید سيستم هاي هوشمند توزيع برق (كنتورهاي هوشمند) 6000 تومان

طرح تولید سيستم هاي هوشمند توزيع برق (كنتورهاي هوشمند)

طرح تولید سيستم هاي هوشمند توزيع برق (كنتورهاي هوشمند) طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد كنتورهاي هوشمند است. كه با توجه الزامات تغيير سيستم توزيع برق در ايران و ب رنامه [...]

مشاهده و خرید