طرح توليد بويه هاي صيادي 4500 تومان

طرح توليد بويه هاي صيادي

– نام و كد محصول -١ ١- بويه صيادي – شكل ١ ٤ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بويه هاي صيادي بويه هاي صيادي محصول مورد نظر اين طرح مي باشند. اين محصولات كاربرد مشخص و معين داشته [...]

مشاهده و خرید