بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران 4500 تومان

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران صدور برگ تشخيص و محاسبه ماليات متعلقه هر مؤدى مالياتى (اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقي) مکلف است پس از تکميل اظهارنامه مالياتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به [...]

مشاهده و خرید