مقاله اموزشی ارزشیابی توصیفی 6000 تومان

مقاله اموزشی ارزشیابی توصیفی

مقاله اموزشی ارزشیابی توصیفی مقدمه طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است.این طرح به صورت پیش آزمایشی [...]

مشاهده و خرید