طرح تولید نان فانتزي ( باگت ، برتشن ، ساندویچی ، همبرگر ، شیرمال ، بی نمک، پیراشکی ) 6500 تومان

طرح تولید نان فانتزي ( باگت ، برتشن ، ساندویچی ، همبرگر ، شیرمال ، بی نمک، پیراشکی )

چکیده از آنجا که نان غذاي اصلی و پایه مردم کشور ما است و مسئله ضایعات نان و هدر رفتن سرمایه هاي ملی از یک سو و اشکالات وارد بر روش هاي تولید نان از سوي دیگر از مسائل قابل توجه و بررسی میباشد، این [...]

مشاهده و خرید