تحقیق اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 6000 تومان

تحقیق اجراى احكام و اصول سياسى اسلام

تحقیق اجراى احكام و اصول سياسى اسلام پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى [...]

مشاهده و خرید