کتابچه مهندسی اجتماعی 4800 تومان

کتابچه مهندسی اجتماعی

کتابچه مهندسی اجتماعی این کتابچه تکنیک های مهندسی اجتماعی. استفاده از زبان بدن و چگونگی برخورد با افراد مختلف در اجتماع را با گفتار راحتی و با ذکر مثال هایی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی است [...]

مشاهده و خرید