مقاله آموزش پرورش و تولید میگو 4500 تومان

مقاله آموزش پرورش و تولید میگو

مقاله آموزش پرورش و تولید میگو این مقاله اطلاعات كلی در مورد بیولوژی و تكثیر و پرورش میگوی آب شیرین ارائه می­دهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شكل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ. [...]

مشاهده و خرید