تحقیق نظام آموزشي چين 10000 تومان

تحقیق نظام آموزشي چين

تحقیق نظام آموزشي چين نظام آموزشي چين آموزش پيش دبستاني آموزش پيش دبستاني همواره به عنوان يكي از مقاطع آموزشي كشور چين مدنظر قرار داشته است. در نواحي شهري، آموزش پيش دبستاني عمدتاُ در كودكستان [...]

مشاهده و خرید
تحقیق اموزش و پرورش در چین و فرانسه 6000 تومان

تحقیق اموزش و پرورش در چین و فرانسه

تحقیق اموزش و پرورش در چین و فرانسه آموزش و پرورش بر اساس ايده کنفسيوس بىن فعاليت سياسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و يکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون يات سن قوانين حاکم [...]

مشاهده و خرید