تحقیق اموزش و پرورش در چین و فرانسه 6000 تومان

تحقیق اموزش و پرورش در چین و فرانسه

تحقیق اموزش و پرورش در چین و فرانسه آموزش و پرورش بر اساس ايده کنفسيوس بىن فعاليت سياسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و يکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون يات سن قوانين حاکم [...]

مشاهده و خرید