(کارا)آمار و مدلسازی . جهت استفاده کنکور هر سه رشته 5000 تومان

(کارا)آمار و مدلسازی . جهت استفاده کنکور هر سه رشته

جزوه کارا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن                آﻣﺎر و ﻣﺪﻟﺴﺎزي                                                          ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل دوم رﯾﺎﺿﯽ، اﻧﺴﺎﻧﯽ، […]

مشاهده و خرید