پروژه معماری کتابخانه های معروف

پروژه معماری کتابخانه های معروف

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 129 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پروژه معماری کتابخانه های معروف

طرحهاي كتابخانه ملي ؛ مركز اسناد و كتب خطي اسلام آباد ؛ دانشكده مديريت صنعتي
در هر يك از اين سه طرح كه مقر آنها در بستري طبيعي گسترده است
؛ شكافي در دل خاك پديد آمده و تمثيلي از كوه را در محيطي مقدس
تداعي ميكند. اين شكاف در بخش آغازين خود پهن و فراخ است وبا كتابخانه ملي
پيشروي در كانون اصلي به صورت نشانه اي جهت دار ؛ با تنگ شدن
؛ سمت يابي به سمت فضاهاي اصلي مجموعه را مي نمايد در عين
حال؛ پس از رسيدن به كانون اصلي دو جهت بالا و پائين در مقابل
يكديگر و فراروي يكديگر قرار ميگيرد يكي با نشان دادن جهت به
سمت بالا آسمان را متذكر مي شود و ديگري با رسوخ كردن در ژرفاي
خاك؛ زميني بودن انسان راتداعي مي كند اين گونه قرارگيري در
فضا نشانگر همان تعادل اوليه اي است كه تمامي مخلوقات خاكي
را با تاكيد بر نيروهاي طبيعي مؤثر بر چنين وجودي در بر ميگيرد.
در اين طرح گرايش به مفهوم مهم بود و از احجام ساده استفاده شد
در اينجا طراح به دنبال تضاد بين فضاهاي ساخته شده و طبيعت است .
به ترتيبي كه در يك استخوان بندي كلي بخشي از آن با سلولهاي فضايي
پر مي شد ودر بخشي ديگر طبيعت جايگزين آن ميگردد.

مركز كتب خطي در اسلام آباد

در اين طرح طبيعت چهره غالب يافته است ؛ طبيعتي كه در بستر
طرح بر ساختمان غلبه داشت .
يك دره عميق در ميان زمين براي استقرار طرح برگزيده شد ؛ به ترتيبي
كه احساس مي شددل خاك دريده شده و شهري باستاني از ميان
مركز مديريت صنعتي آن پديدار گرديده است .
شهر كتاب بيهقي

در بيهقي دو هرم چهار وجهي ؛ پايدار ترين شكل هستي ؛ روبر روي
هم نشسته اند .
يكي بر فراز ؛ ديگري بر نشيب ؛ يكي سنگين و فولادي ؛ ديگري شفاف
و بلورين .
يكي نماد جوهر ؛ باطن ؛ معنا ؛ روح ؛ نيرو ؛ زايش ؛ حركت ؛ استحاله
و تكوين و ديگري بيانگر عرض ؛ ظاهر ؛ قالب ؛ ماده ؛ فعليت ؛ پايداري.
آتش در برآب است.
كوتاهي در برابر بلندي است .
در جسم صلب و سرد ؛ شكافو برش شفاف و تهي است .
در جسم شفاف بر آمدگي و بيرون زدگي صلب است .
آنكه كدر است در كفها سطح شفاف دارد و آنكه شفاف است در كفها سطح كدر دارد .
در اين طرح تلاش گرديده كه در هر لحظه دو حس متقابلس – مساحت كل زير بنا (مفيد دروني ) در اين طرح حدود – ۸۵۰ متر مربع ميباشد .
در كنار هم آيند تا با دريافت آن دو حس وحدت در در ذهن – ديوارهاي حائل به دليل سنگي بودن ضخامت يافته پديد آيد مانند بار منفي و مثبت كه چون به هم آيند و در حدود ۱۵۰ متر اضافه سطح ايجاد مي كنند .
آتش برافروزند . – سيستم تاسيسات تهويه مطبوع با استفاده از چيلر
از جمله ويژگيهاي كالبدي طرح ميتوان به موارد روبرو اشاره نمود : ديگ آب گرم و هوا سازهاي كوچك ميباشد
پروژه معماری کتابخانه های معروف

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید