پروژه صورت جریانات نقدی

پروژه صورت جریانات نقدی

تعداد صفحات: همراه فایل اکسل

نوع فایل:

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 133 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پروژه صورت جریانات نقدی

مساله ۲ الف- ۱۸ [تهيه صورت جريان هاي نقدي – روش مستقيم (اهداف ۲ و ۳)] حسابداران شركت سهامي گل افشان، اطلاعات زير را از اسناد و مدارك حسابداري شركت براي سال مالي منتهي به ۳۰ مهرماه ۹ ۱۳ استخراج كرده اند:
الف. هزينه حقوق و دستمزد، ۳۰۰، ۱۰۵ ريال
ب. پرداخت هاي نقدي بابت خريد دارايي هاي ثابت، ۰۰۰، ۱۸۱ ريال
پ. عوايد حاصل از انتشار اوراق بدهي بلند مدت، ۱۰۰، ۴۴ ريال
ت. پرداخت بدهي بلند مدت، ۸۰۰، ۱۸ ريال
ث. عوايد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت، ۷۰۰، ۵۹ ريال، شامل ۶۰۰، ۱۰ ريال سود
ج. درآمد بهره، ۱۰۰، ۱۲ ريال
چ. دريافت نقدي بابت درآمد سود سهام حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت ها، ۷۰۰، ۲ ريال
ح. پرداختي به فروشندگان مواد، ۳۰۰، ۶۷۳ ريال
خ. هزينه و پرداخت هاي بهره، ۸۰۰، ۳۷ ريال
د. بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱۰۰، ۴۸۱ ريال
ذ. وصول درآمد بهره، ۷۰۰، ۱۱ ريال
ر. تحصيل تجهيزات از طريق انتشار اسناد پرداختني كوتاه مدت، ۵۰۰، ۳۵ ريال
ز. پرداخت حقوق و دستمزد، ۰۰۰، ۱۰۴ ريال
ژ. فروش هاي نسيه، ۱۰۰، ۶۰۸ ريال
س. اعطاي وام به شركت پاكسان، ۰۰۰، ۳۵ ريال
ش. هزينه و پرداخت هاي ماليات بر درآمد، ۴۰۰، ۵۶ ريال
ص. هزينه استهلاك، ۷۰۰، ۲۷ ريال
ض. وصول حساب هاي دريافتني، ۱۰۰، ۶۷۳ ريال
ط. وصول وامها، ۴۰۰، ۷۴ ريال
ظ. عوايد حاصل از فروش سرمايه گذاري ها، ۷۰۰، ۳۴ ريال، شامل ۸۰۰، ۳ ريال زيان.
ع. پرداخت بدهي بلند مدت از طريق انتشار سهام ممتاز، ۳۰۰، ۱۰۷ ريال
غ. هزينه انقضاء ۹۰۰، ۲۳ ريال
ف. فروش هاي نقدي، ۰۰۰، ۱۴۶ ريال
ق. عوايد حاصل از انتشار سهام عادي، ۹۰۰، ۱۱۶ ريال.
ك. پرداخت سود نقدي سهام، ۵۰۰، ۵۰ ريال
گ. مانده حساب وجه نقد: ۳۰ مهر ماه ۸ ۱۳- ۸۰۰، ۵۳ ريال
۳۰ مهرماه ۹ ۱۳ – ؟ ريال
مطلوبست:
صورت جريان هاي نقدي شركت گل افشان را براي سال مال منتهي به ۳۰ مهرماه، ۹ ۱۳ تهيه كنيد از الگوي شكل ۲-۱۸ متابعت كنيد، اما ارقام را به هزار ريال نشان ندهيد. براي صورت جريان هاي نقدي كه تهيه مي كنيد، جدول فعاليت هاي سرمايه گذاري و تامين مالي همراه را ضميمه نماييد. سال مالي ۹ ۱۳ را بر حسب جريان هاي نقدي ارزيابي نموده و دلايل خود را نيز ارائه كنيد.

پروژه صورت جریانات نقدی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید