پایان نامه تحولات حقوق کیفری ایران در قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

پایان نامه تحولات حقوق کیفری ایران در قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

تعداد صفحات: 131

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 50000 تومان

تعداد نمایش: 166 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

50000 تومان – خرید

۲۱-۲-۱٫ گفتار اول : تاریخچه پیدایش شخصیت حقوقی… ۲۵

۱-۲-۲٫ گفتار دوم : انواع اشخاص حقوقی… ۲۷

۱-۲-۲-۱٫بند اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی… ۲۸

۱-۲-۲-۲٫بند دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی… ۲۸

۱-۲-۳٫  گفتار سوم : ماهیت اشخاص حقوقی… ۳۱

۱-۲-۳-۱٫ بند اول : فرضیه فرضی بودن اشخاص حقوقی… ۳۱

۱-۲-۳-۲٫ بند دوم : فرضیه واقعی بودن اشخاص حقوقی… ۳۳

نقد نظریات فرضی و حقیقی بودن شخص حقوقی : ۳۵

۱-۲-۳-۳٫ بند سوم : فرضیه اعتباری بودن اشخاص حقوقی… ۳۶

نتیجه. ۳۶

۱-۲-۴٫ گفتار چهارم : سیر تاریخی و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی… ۳۷

۱-۲-۴-۱٫ بند اول : درآمد.. ۳۷

۱-۲-۴-۲٫ بند دوم : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران.. ۳۸

فصل دوم. ۴۱

شرایط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی… ۴۱

۲-۱٫ مبحث اول : مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی… ۴۲

۲-۱-۱٫ گفتار اوٌل: ضابطه نمایندگی… ۴۲

۲-۱-۲٫ گفتار دوم : نظریه مسئولیت کارفرما ۴۶

۲-۱-۳٫ گفتار سوم : بررسی مبنای نظری مسئولیت کیفزی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران.. ۴۷

۲-۲٫مبحث دوم : بررسی جرائم قابل انتساب به اشخاص حقوقی… ۵۴

۲-۳٫ مبحث سوم: مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و فلسفه آن.. ۵۷

۲-۳-۱٫گفتار اول: مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی… ۵۷

۲-۳-۲ .گفتار دوم: فلسفه مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی… ۶۲

فصل سوم. ۶۵

تحولات ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی… ۶۵

۳-۱٫ مبحث اول : درآمد.. ۶۶

۳-۲٫ مبحث دوم : بررسی و تحلیل مجازات های مالی… ۶۸

۳-۲-۱٫گفتار اول: مصادره کل اموال.. ۶۹

۳-۲-۲٫گفتار دوم: جزای نقدی… ۷۳

۳-۲-۳٫گفتار سوم: دیه. ۷۷

۳-۳٫ مبحث سوم :  تحلیل مجازات های سالب یا محدود کننده حقوق.. ۸۳

۳-۳-۱٫گفتاراول: ممنوعیت دائم یا موقت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی… ۸۵

۳-۳-۲٫گفتار دوم: ممنوعیت دائم یا موقت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه. ۸۷

۳-۳-۳٫گفتار سوم: ممنوعیت موقت از اصدار برخی اسناد تجاری… ۹۰

۳-۴٫مبحث چهارم : سایر مجازات ها ۹۳

۳-۴-۱٫گفتار اول: انحلال شخص حقوقی… ۹۳

۳-۴-۲٫گفتار دوم: انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها ۹۶

فصل چهارم : ۱۰۰

مسئولیت کیفری بین المللی دولت…. ۱۰۰

۴-۱٫ مبحث اول : درآمد.. ۱۰۱

۴-۲٫ مبحث دوم : تاریخچه. ۱۰۲

۴-۳٫ مبحث سوم : موانع احتمالی مسئولیت کیفری دولت…. ۱۰۸

۴-۳-۱٫گفتار اول: موانع نظری… ۱۰۹

۴-۳-۱-۱٫  بند اول : حاکمیت دولت ها ۱۰۹

۴-۳-۱-۲٫ بند دوم : عدم امکان نظام دوگانه مسئولیت در حقوق بین الملل… ۱۱۳

نتیجه : ۱۱۷

۴-۳-۲٫ گفتار دوم : موانع عملی… ۱۱۷

۴-۳-۲-۱٫ بند اول :  فقدان مقررات تعیین کننده جرایم و مجازات ها ۱۱۸

۴-۳-۲-۲٫ بند دوم : فقدان نهادی برای دادرسی و اجرای مجازات ها ۱۳۱

 

 

 

 

 

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

50000 تومان – خرید

پاسخ دهید