پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

اندازه: 357

تعداد صفحات: 98

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 9000 تومان

تعداد نمایش: 181 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9000 تومان – خرید

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

فهرست مطالب

چكيده تحقيق ۱
مقدمه ۳
۱- فصل اول ۱۱-۸
۱-۱- بیان مسئله ۹
۱-۲- اهمیت پژوهش ۹
۱-۳- هدف پژوهش ۹
۱-۴-سوالات پژوهش ۱۰
۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها ۱۰
۱-۵-۱- منبع کنترل ۱۰
۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی ۱۱
۱-۵-۲-عزت نفس ۱۱
۲- فصل دوم ۶۳-۱۲
پيشينه نظری ۱۳
۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس ۱۳
۲-۱-۱- نظریه جیمز ۱۳
۲-۱-۲- نظریه مید ۱۴
۲-۱-۳- نظریه کولی ۱۵
۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ ۱۷
۲-۱-۵- نظریه سالیوان ۱۸
۲-۱-۶- نظریه هورنای ۲۰
۲-۱-۷- نظریه آدلر ۲۱
۲-۱-۸- نظریه راجرز ۲۳
۲-۱-۹- نظريه مزلو ۲۶
۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت ۲۷
۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان ۲۸
۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور ۳۰
۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس ۳۸
۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان ۴۱
۲-۱-۱۵-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس ۴۲
۲-۲-منبع كنترل ۴۴
۲-۲-۱-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع كنترل ۴۵
۲-۲-۲-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي ۴۸
۲-۲-۳-تفاوت هاي فردي ۵۳
۲-۲-۴-كنترل ۵۳
۲-۲-۵-واكنش در برابر از دست دادن كنترل ۵۴
۲-۲-۶-منبع كنترل ۵۶
۲-۲-۶-۱-منبع كنترل دروني ۵۷
۲-۲-۶-۲-منبع كنترل بيروني ۵۸
۲-۲-۶-۳-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني ۶۰
۲-۲-۶-۴-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی ۶۲
۲-۲-۷- تصور راتر در باره انسان ۶۳
۳- فصل سوم ۷۳-۶۶
۳-۱ – طرح پژوهش ۶۷
۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش ۶۷
۳-۳- نمونه روش نمونه گیری ۶۷
۳-۴-ابزارتحقیق ۶۷
۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل ۶۷
۳-۴-۲-آزمون عزت نفس ۶۹
۳-۵-روش اجرای پژوهش ۷۲
۳-۵-۱-اجرای اصلی ۷۲
۳-۶-۱-روش آمار ۷۲
۴- فصل چهارم ۷۸-۷۳
تجزیه و تحلیل آمارِِِي ۷۴
۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش ۷۴

فصل پنجم ۸۱-۷۹
۵-۱-بحث و نتيجه گيري ۸۱
۵-۲-پيشنهادات ۸۲
منابع ۸۳
ضمائم ۱۰۰-۸۶
چكيده تحقيق
پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.
منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.
عزت نفس به مقدار ارزشي گفته ميشود كه فرد به خود نسبت ميدهد و فكر ميكند ديگران براي او به عنوان يك شخص قائل هستند.

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9000 تومان – خرید

پاسخ دهید