پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

تعداد صفحات: 106

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 9500 تومان

تعداد نمایش: 103 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9500 تومان – خرید

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

چکيده
کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت عالی را در نرخ بيت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اينترنت و موبايل که به تاخير زياد حساس هستند ، مناسب است. در اين رساله به پياده سازی بلادرنگ اينکدر و ديکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازيم .
روشی ترکيبی برای برنامه نويسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپيچيدگی برنامه نويسی نسبت به برنامه نويسی دستی به ۳۰% کاهش می يابد . در اين روش پس از برنامه نويسی و شبيه سازی مميزثابت الگوريتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهينه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گيرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنويسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پايان نتايج اين پياده سازی ارائه می شود .

کلمات کليدی

کدينگ و فشرده سازی صحبت ، پياده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK

فهرست
– مقدمه ۴
فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت
۱-۱- معرفی سيگنال صحبت ۶
۱-۲- مدل سازی پيشگويی خطی ۱۰
۱-۲-۱- پنجره کردن سيگنال صحبت ۱۱
۱-۲-۲- پيش تاکيد سيگنال صحبت ۱۳
۱-۲-۳- تخمين پارامترهای LPC 14

فصل ۲ : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- روش های کدينگ ۱۹
۲-۲-۱- کدرهای شکل موج ۲۱
۲-۲-۲- کدرهای صوتی ۲۲ ۲-۲-۳- کدرهای مختلط ۲۴
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس ۲۷
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان ۲۹

فصل ۳ : کدر کم تاخير LD-CELP
۳-۱- مقدمه ۳۴
۳-۲- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP 36
۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا ۳۹
۳-۲-۲- فيلتر وزنی شنيداری ۴۲
۳-۲-۳- ساختار کتاب کد ۴۲
۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد ۴۳
۳-۲-۴- شبه ديکدر ۴۵
۳-۲-۵- پست فيلتر ۴۶
فصل ۴ : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C
۴-۱- مقدمه ۴۹
۴-۲- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت ۵۰
۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوريتم ۵۳
۴-۳-۱- تطبيق دهنده بهره ۵۴
۴-۳-۲- محاسبه لگاريتم معکوس ۵۸
۴-۴- روندنمای برنامه ۵۹
۴-۴-۱- اينکدر ۶۳
۴-۴-۲- ديکدر ۶۹
فصل ۵ : پياده سازی الگوريتم برروی DSP
۵-۱- مقدمه ۷۴
۵-۲- مروری بر پياده سازی بلادرنگ ۷۵
۵-۳- چيپ های DSP 76
۵-۳-۱- DSP های مميزثابت ۷۷
۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320 78
۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x 79
۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ ۸۱
۵-۵- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 82
۵-۵-۱- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار ۸۴
۵-۵-۲- استفاده از نرم افزارCCS 86
۵-۵-۳- نتايج پياده سازی ۹۴
۵-۶- نتيجه گيری و پيشنهاد ۹۷
– ضمائم
– ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و
پياده سازی کدک به زبان اسمبلی – ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی ۹۸
– مراجع ۱۰۳
– مقدمه
امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه هاي تلفن ،موبايل و اينترنت در جهان ومحدوديت پهناي باند در شبكه هاي مخابراتي ، كدينگ و فشرده سازي صحبت امري اجتناب ناپذير است . در چند دهه اخير روشهاي كدينگ مختلفي پديدآمده اند ولي بهترين و پركاربردترين آنها كدك هاي آناليزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال ۱۹۸۲ معرفي شدند [۲] . اخيرا مناسبترين الگوريتم براي كدينگ صحبت با كيفيت خوب در نرخ بيت هاي پائين و زير ۱۶ kbps ، روش پيشگويي خطي باتحريك كد (CELP) مي باشد كه در سال ۱۹۸۵ توسط Schroeder & Atal معرفي شد [۸] و تا كنون چندين استاندارد مهم كدينگ صحبت بر اساس CELP تعريف شده اند .
در سال ۱۹۸۸ CCITT برنامه اي براي استانداردسازي يك كدك ۱۶ kbps با تاخيراندك و كيفيت بالا در برابر خطاهاي كانال آغاز نمود و براي آن كاربردهاي زيادي همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصويري و غيره در نظر گرفت . اين كدك در سال ۱۹۹۲ توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELP معرفي شد[۶] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[۹] و در سال ۱۹۹۴ مشخصات مميز ثابت اين كدك توسط ITU ارائه شد[۱۰] . با توجه به كيفيت بالاي اين كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اوليه تقريبا غيرقابل تشخيص است و كاربردهاي آن در شبكه هاي تلفن و اينترنت و ماهواره اي در اين گزارش به پياده سازي اين كدك مي پردازيم .
در فصل اول به معرفي وآناليز سيگنال صحبت پرداخته مي شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهاي كدينگ بيان مي شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بيشتر بررسي مي كنيم و در فصل چهارم شبيه سازي مميز ثابت الگوريتم به زبان C را بيان مي نمائيم. ودر پايان در فصل ۵ به نحوه پياده سازي بلادرنگ كدكG.728 بر روي پردازنده TMS320C5402 مي پردازيم.

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

9500 تومان – خرید

پاسخ دهید