مقاله نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

مقاله نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 136 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

بي شك، همة ما قبول داريم كه توسعة كشور بدون ارائة گستردة خدمات حسابداري و
وجود حسابرسان ممكن نيست . همة ما قبول داريم كه توسعه ، متضمن كنترل و نظارت است و
قبول داريم كه جامعة حسابداري و حسابرسي كشور ، در اِعمال چنين نظارت هايي و در توليد
اطلاعات لازم براي توسعة اقتصادي ايران نقش درج ة اولي دارد . اتفاقاتي شبيه واقعة انرون و
واقعة ورلدكام، كه زمينة تصويب قانون اكسلي بود، نشان داد كه هرچند تمدن قرن بيست ويكم
بدون شكل گيري شركت هاي سهامي عام در چند قرن قبل از آن نمي توانست پديد آمده باشد، و
بي شك اختراع ابزار مالي جديد ي تحت عنوان سهام شركت هاي سهامي عام نقش بزرگي در
شكل گيري تمدني دارد كه امروز روي كرة زمين مي بينيم، درعين حال اين نوع تشكل و اين نوع
جمع آوري وجوه ، از خطرات مربوط به خود هم عاري نيست و نگراني هاي جدي بر آن مترتب
است.
ضرورت تحول در حرفه
در پرتو اين تحولات عمدة بين المللي، حرفة حسابداري و حسابرسي دنيا دچار دگرگوني هاي
عمده اي شده است ، و همراه با آن ، به نظر مي رسد حرفة حسابداري و حسابرسي كشور ما نيز
تجديد ساختار ي اساسي را تجربه خواهد كرد . تشكيل شركت هاي بزرگ حسابرسي ، به گمان
اين جانب، يكي از اين تحولات خواهد بود كه در سال هاي آينده مي توانيم منتظر آن باشيم و
شايد پايين بودن دستمزد هاي حسابرسي و تصحيح اين ن رخ ه ا براي ارتقاي كيفيت خدمات
نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور
– ۲ –
حسابرسي ضروري باشد . اين ها محدوديت هايي براي حرفة حسابداري كشور ايجاد كرده است ، و
بي شك مي توان گفت كه حرف ة حسابداري مشكلاتي هم دارد.
در عين حال، ب هرغم همة مشكلات، حجم عظيمي از اطلاعات را حسابداران و حسابرسان
ايران توليد مي كنند و در اختيار بازار سرمايه قرار م ي دهند. يعني، به رغم محدوديت ها و مشكلات
اساسي اي كه دارند، نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه حجم عظيمي از اطلاعات را جامعة
حسابداري كشور توليد م ي كند ؛ اطلاعاتي كه بخش عمدة آ ن ها متأسفانه مورد استفادة
سرمايه گذاران و بازار سرمايه قرار نمي گيرد.
عدم استفاده از اطلاعات مالي
درست است گفته شود بازار سرمايه اي كه انتظار دارد جامعة حسابداري كشور اطلاعات بيشتري
در اختيار آن قرار دهد، از همين اطلاعاتي هم كه حسابداران توليد م ي كنند ، استفاد ة كامل
نمي كند. اين موضوعي است كه براي حل جدي آن، بايد همة راه كارها را دنبال كنيم تا در بازار
سرمايه تحليل ها بر صورت ها و اطلاعات مالي مبتني باشد، و از آن مقدار اطلاعات مالي كه
توليد مي شود، نهادهاي مالي در اخذ تصميمات اعتباري و سرمايه گذاري در بازار سرمايه استفاده
كنند؛ تصميمات مالي نب ايد مبتني بر شايعات باشد . البته، آن قدر كه شايعه مي تواند در بازار
سرمايه نفوذ داشته باشد و بر تصميمات سرمايه گذاران اثر بگذارد، طبعاً در بازار پول نمي تواند
تأثير بگذارد ، چر اكه مخاطب شايعه در بازار پول مديران بانك هايند كه تعداد ي محدودتر با دانش
بالاترند، در حالي كه حوزة عمل بازار سرمايه ميليون ها نفر سرمايه گذارند كه منابع شان را
مي آورند، و بسياري از آنان دانش كافي براي تحليل ندارند. بنابراين ، در حوز ة بازار سرمايه است
كه نگراني از نفوذ شايعه و ترس از اين كه تصميمات بازيگران ، به جاي تكيه بر اطلاعات
حسابداري، بر شايعه متكي باشد، بيشتر است.
– ۳ –
تغيير

مقاله نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

 

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید