مقاله طب قانوني – مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب

مقاله طب قانوني – مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب

تعداد صفحات: 6

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 133 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله طب قانوني – مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب

رئيس اسبق طب قانوني وزارت دادگستري
د – مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب – اول – آيا غرق در هنگام جيات رخ داده و باعث مرگ گرديده و يا كشته در اب افكنده شده – وجود خاك بزير ناخنها و خراش در پشت انگشتان يك علامت خوبي است كه غرق قبل از مرگ اتفاق افتاده ولي غالباً اين علامت ديده نمي شود – همينطور است كه كف قارچي شكل جلوي منخرين و دهان كه ثابت مي كند آن غريق در آب نفس كشيده . بهترين دليل آنكه آن مغروق زنده در آب انداخته شده وجود مقدار زيادي آب در معده و كف فراوان و جسم غريبه در مجاري تنفس و آب در گوش متوسط است – افزايش حجم ريه ها يك علامت محققي نييست زيرا اين علامت در نتفخ سينه و پهلو نيز يافت مي شود . اگر علائم سابق وجود نداشته باشند بدليل گنديده بودن نعش و يا هنگام سقوط در آب از خوف سرما مدره باشد اثبات غير ممكن است . اولاً در بدن آثار شواهدي كه دلالت برايجاد گنديده بودن نعش و يا هنتگام سقوط در آب از خوف سرما مرده باشد اثبات غير ممكن است . اولاً در بدن آثار شواهدي كه دلالت برايجاد مرگ كند موجود نباشد . ثانياً بوسائل امتحانات تشريحي نتواند اثبات نمايد كه شخص در هنگام حيات غرق و خفه شده اما اين نوع مرگ هم ممكن است هيچ علامت مميزه و مشخصه در روي جنازه نگذارد . دوم – آيا خودكشي است يا حادثه و يا قتل بدست غير – تشخيص بين اقسام خودكشي و حادثه بدست مفتشين قضايي است نه از روي تشريح نعش – در حالت قتل گاهي آثار زد و خورد بسيار واضح و متيقني موجودند – وقتي زخم ديده شد بايد تميز داد كه آيا در زمان حيات توليد شده ويا هنگام غرق از قبيل خوردن جسد بديوار و يا بكرجي و يا بييك شيي خارجي ديگر (تشخيص اين انواع در يحث ضرب و جرح ذكر شده ) سوم – چقدر مدت جسد در آب مانده – اين سئوال حل شده است – از درجه عفونت و پوسيدگي جسد با توجه به اين نكته كه عفونت در آب كندتر رخ مي دهد تا در هواي آزاد ( رجوع شود به مبحث زمان مرگ ) دورژي Devergie براي اثبات و تعيين زمان مرگ در آب جدول ذيل را معين كرده : اول – از سه تا ۵ روز – سختي نعش و سردي بدن و ابتداي سفيدي طبقه ظاهر و جلد . دوم – از ۴ تا ۸ روز – نرم تمام اعضا و رنگ طبيعي جلد و سفيدي زياد ظاهره جلد مچ دست . سوم – از ۸ تا ۱۲ روز – رخوت و سستي تمام اعضا و طبقه ظاهره جلد پشت دست شروع مي كند به سفيد شدن و صورت نرم و رنگش پريده تر از رنگ ساير قسمتهاي بدن خواهد بود . چهارم – تقريباً ۱۵ روز – صورت كمي باد كرده و داراي لكه هاي قرمز و قسمت وسط سينه سبز رنگ – طبقه ظاهره جلد دست ها و پاها مجموعاً سفيد و شروع بچين خوردن كرده . پنجم – تا يكماه تقريباً صورت قرمز تيره پلكها و لبها سبز لكه قرمز تيره احاطه شده از رنگ سبز در قسمت قدامي سينه طبقه ظاهره جلد دست و پا سفيد و ضخيم وپرچين مثل زير ضماد . ششم – دو ماه تقريباً – صورت تيره و باد كرده – موها كمي بهم چسبيده – طبقه ظاهره جلد دست و پا در قسمت عمده جدا شده و ناخنها هنوز متصل و چسبيده . هفتم – دوماه ونيم – طبقه ظاهره جلد دست و پا كنده شده – ناخنها هنوز چسبيده رنگ قرمز . نسج سلولي تحت جلدي گردن و محيط خرخره و اعضاي محتوي در صندوقه سينه و صابوني شدن جزيي گونه ها و چانه در سطح پستانها و كشاله ران و سطح قدامي ران . هشتم – سه ماه و نيم – خرابي يك قسمت جلد سر و پلك و بيني وصابوني شدن جزيي صورت و قسمت فوقاني گردن و كشن ران و رختن پوست قسمتهاي مختلف بدن – برداشته شدن طبقه ظاهره و جلد دست و پا و ريختن ناخنها . نهم – چهارماه نيم – صابوني شدن مجموعه چربي صورت و گردن و كشاله ران و قسمت قدامي رانها – ابتداي طبقه بندي آهكي روي رانها و ابتداي صابوني شدن قسمت قدامي دماغ و رنگ پريدگي قسمت عمده جلد سر و عرياني استخوان سر و ابتداي سستي آن هنگام تابستان اين آثار سريعتر رخ مي دهد – معهذا ممكن نيست مدت توقف در آب را تعيين نمود مگر با تخمين و تقريب زيادي .

مقاله طب قانوني – مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید