مقاله سبوس گندم جهت تغذيه دام – طيور و آبزيان (ويژگيهاي و روشهاي آزمون )

مقاله سبوس گندم جهت تغذيه دام – طيور و آبزيان (ويژگيهاي و روشهاي آزمون )

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 121 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله سبوس گندم جهت تغذيه دام – طيور و آبزيان (ويژگيهاي و روشهاي آزمون )

فهرست مطالب

 

سبوس گندم جهت تغذيه دام – طيور و آبزيان (ويژگيهاي و روشهاي آزمون )

مقدمه

هدف و دامنه كاربرد

تعاريف و اصطلاحات

ويژگيها

ناپذيرفتني  ها

نمونه  برداري

روشهاي آزمون

بسته  بندي و نشانه  گذاري

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد سبوس گندم كه نخستين بار در سال ۱۳۶۲تهيه گرديد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد كميسيون فني كشاورزي براي دومين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در دويست و سي و سومين اجلاسيه كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذائي مورخ ۷۷/۷/۲۸تصويب شد، اينك به استناد بند  ۱ماده ۳قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي  گردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم  ، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي  المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

– ۱كتاب تكنولوژي غلات تأليف آقاي دكتر ناصر رجب  زاده سال ۱۳۷۰

– ۲آزمايشات انجام شده در مؤسسه استاندارد و خوراك دام پارس

۳- IS : 2239 – 1971

Indian Standard Specification for Wheat Bran

۴ Pomcranz . Y . Wheat Chemistry . Second edition, Vol. III monograph Series.

۵- Saedi, H, K, Nikpour, M, Saadat nouri (iyon) 1973.

Etude surla composition etla valeur Alimentaire des Aliments du Betail. Retail. Revue med. met . P. 73.

۶ – Scott M.L.M.C. Nesheim and R.Y Young – 1976 Nutrition of chicken.

Second. Edition M.L. Scott and Associates , Ithaca, New york.

۷ – N.R.C – 1994

سبوس گندم جهت تغذيه دام – طيور و آبزيان (ويژگيهاي و روشهاي آزمون )

– ۰مقدمه

سبوس گندم به سبب فراواني توليد و قيمت مناسب و دارابودن ميزان نسبي پروتئين بالا و ويتامينها و مواد معدني به خصوص فسفر، در تغذيه دام  ، طيور و آبزيان مورد استفاده قرار مي  گيرد. مصرف سبوس گندم در جيره غذائي دامهاي نشخواركننده به علت ملين بودن و در مورد طيور به سبب محدود بودن قابليت جذب مواد فيبري موجود در آن نبايد از ميزان معيني در خوراك متراكم آنها تجاوز نمايد.

– ۱هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي فيزيكي – شيميائي – اصول بسته  بندي و نشانه  گذاري – نمونه  برداري و روشهاي آزمون سبوس گندم براي تغذيه دام و طيور آبزيان مي  باشد.

– ۲تعاريف و اصطلاحات

-۱-۲سبوس گندم مخلوطي از لايه  هاي مختلف پوسته و قسمتهاي جوانه و لايه آلورن ۱ در دانه گندم كه در اثر عمليات آسياباني به عنوان سبوس جدا مي  شود و كميت و كيفيت آن بستگي به نوع گندم مصرفي و فرآيند كلي كارخانه آردسازي دارد. (به ويژه از نظر ميزان آرد چسبيده به سبوس ).

-۲-۲مواد خارجي : به هر گونه موادي غير از سبوس گندم از قبيل باقيمانده حشرات  ، كنه  هاي مرده اندامها، تنيده  ها، فضولات آنها، فضله موش و پرندگان و تيرخاك و خاشاك اطلاق مي  شود.

– ۳ويژگيها

-۱-۳ويژگيهاي فيزيكي

مقاله سبوس گندم جهت تغذيه دام – طيور و آبزيان (ويژگيهاي و روشهاي آزمون )

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید