مقاله زندان و علوم مربوط بزندانها

مقاله زندان و علوم مربوط بزندانها

تعداد صفحات: 23

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 92 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله زندان و علوم مربوط بزندانها

اين مقاله قسمتي از سختراني آقاي دكتر علي رفعتي بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرستان كرمانشاه است كه دراجتماع قضاة دادگستري استان كرمانشاه ايراد شده واز طريق دفتر آموزش ورارت دادگستري به مجله رسيده است.

******

فهرست مطالب

۱- تعريف

۲- اشاره مختصري بجنبه تاريخي مجازات وزندان

۳- سيستم هاي مختلف زندان

۱- سيستم هاي قديمي

۱- سيستم زندانهاي عمومي

۲- سيستم انفرادي ( پنسيلواني. فيلادلفي)

۳- سيستم مابورنين

۴- سيستم ايرلندي

۲- سيستم هاي جديد:

۱- سيستم تدريجي جديد

۲- رژيم زندانهاي آموزشي

۳- رژيم زندانهائي كه مبتني براعتماد به محكوم است :

۱- رژيم كارخارج اززندان توام با مراقبت

۲- رژيم زندانهاي باز

۴- رژيم همه آزادي

۵- توقيف هاي آخر هفته

۴- بررسي وضع زندانها در كشور مترقي: ( سوئيس. سوئد.فرانسه)

۶- سازمان اداره زندان درفرانسه

۱- امورزندان

۲- بازرسان

۳- اداره كارگزيني

۴- شوراي اداري

۵-كميته عالي آزادي مشروط

۷- بررسي مطالعاتي

۵- وضع زندانها درايران

۱- مقدمه

۲- زندانها درتهران

۳- زندانها درشهرستانها

۴- زندان كرمانشاه

۱- ندامتگاه مركزي ( زندان قصر)

۲- زندان قزل حصار

۳- كانون اصلاح وتربيت براي اطفال بزهكار

۴- بازداشتگاه شهرباني

۵- بازداشتگاه كاخ دادگستري

۶- زندان زنان

۷- زندان قزل قلعه

۸- زندان اداره گمرك وراه آهن واداره ثبت

********

۱-تعريف

موضوع مقاله مربوط به زندان است كه اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires ميباشد . مسلما پس از نامبردن كلمه زندان يك تجسم ذهني بوجود ميآيد كه زندان عبارتست از چهارديواري محدود ومستحكمي كه درداخل آن اطاق ها وسلولهاي تنگ وتاريك زيادي براي محبوس كردن گناهكاران وتبهكاران ساخته شده است وعده اي مامور مسلح باقيافه هاي عبوس وخشن بمراقبت اززندانيان مشغولند.

البته اين تجسم ذهني از كلمه زندان شايد صحيح باشد ولي از نظر علمي منظور ما از كلمه زندان مفهوم وسيعتري است درباره علوم مربوط بزندانها تعاريف مختلفي از طرف علماي حقوق جزا شده است چنانكه Donnedieu de vabrd آنرا (( علم اجراي احكام جزائيCuehe آنرا (( علم مجازات )) ونويسندگان معاصر ديگر آنرا ((علم درمان مجرمين )) تعريف كرده اند.

باتوجه بتعاريف فوق ميتوان علوم مربوط بزندانها را بطور كلي چنين تعريف كرد:

(( علوم مربوط بزندانها عبارت از مطالعه مسائل مربوط باجراي مجازات وتطبيق دادن مجازات با مجرم وهمچنين بررسي اصولي است كه رعايت آن دربهبود وضع مجرمين واصلاح وتربيت زندانيان موثر است))

قبل ازمطالعه سيستم هاي مختلف زندان وطرزاجراي مجازات درزمان حاضر لازم است كمي بعقب برگرديم واشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات وزندان نمائيم

۲- اشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات درزندان

برخلاف امروز كه هدف از مجازات اصلاح ومعالجه مجرم است سابقا تنبيه مجرمين جنبه انتقام وارعاب داشته است چنانكه دردوره انتقام فردي وجوامع اوليه اجراي انتقام غير انساني وحد وحصري نداشته است بطوريكه غير از خود قاتل نزديكان وبستگان او نيز از طرف خانواده يا طائفه مقتول مورد حمله قرارگرفته وبه قتل ميرسيدند.

بعد ازدوره انتقام فردي نيز مجازات ها نسبت بطبقات مختلف متفاوت بوده معمولا براي طبقات متنفذ خفيف وافراد عادي بسيار شديد بوده است بطوريكه مجرمين درطبقات پائين اجتماع را شديدا شكنجه داده وقطعه قطعه ميكردند چنانكه دررم مجازاتهاي كيفري عبارت از(دارزدن. سربريدن. بجنگ واداشتن. باحيوانات وحشي وتبعيد) بود. درقديم همچنين درقرون وسطي وتاقبل از انقلاب كبير فرانسه . فرانسويها نيز مجازاتهاي رومي را اساس قرارداده وبا جرح وتعديل آنها را اجرا مي نمودند ( درآتش انداختن . شقه كردن واعدام بوسيله سربريدن . قطع اعضاء ومجازاتهاي شديد ديگر اجرا مي شد)

بايد متذكر شد كه درقرون وسطي وتاقبل از انقلاب كبير فرانسه قضات بميل خودبراي يك جرم مجازاتهاي مختلفي را تعيين وقضاوت طبق سيستم Inquisitoire ( تفتيش عقايد) اجرا مي شد.

وضع زندانها درقديم هول انگيزبوده است چنانكه Albert Desjardines دركتاب معروف خود بنام (( زندانها )) درسال ۱۸۸۵ مينويسد: زندانهاي فرانسه شبيه به دخمه هائي بوده اند بسيار تنگ وتاريك ووحشتناك وبدون روزنه وهمچنين نمناك كه زندانيان متخلف را بيش از گنجايش اين سياه چالها درآن زنداني ميكردند وبيشتر اززندانيان دراثر كم غذائي ومرض ويا دراثر آزار وشكنجه پس از مدت كوتاهي درهمين زندانها ميمردند .

براثر اجراي مجازاتهاي شديد وغير انساني درقرن هفدهم فلاسفه ونويسندگان بزرگ مانند : ميرابو، والتر، منتسكيو، ژان ژاك روسو وديد رو.. عليه اجراي اين مجازاتهاي وحشيانه قيام كردند وشديدا زبان بانتقاد گشودند ودرنتيجه انتقاد همين نويسندگان انقلابي بود كه درسال ۱۷۹۱ درفرانسه مجازاتهاي غير انساني منسوخ وبخلاف سابق كه تعيين مجازاتها بسته بميل قاضي بود بقانونگزار واگذار گرديد . همچنين قانون سال ۱۷۹۱ مقررداشت كه مجرمين مختلف بايد از يكديگر جدا باشند قانون ۱۸۸۵ فرانسه آزادي مشروط را كه تحول بزرگي درسيستم مجازات بود شناخت بنابراين پس از انقلاب كبير فرانسه است كه جنبه انتقامي صرف مجازات ازبين ميرود ومجازاتهنا تعديل ميگردد.

۴-سيستم هاي مختلف زندان

۵-ازاوائل قرن هيجدهم سيستمهاي مختلف مجازات بوجود آمد ودركشورهاي مختلف بمورد اجرا گذارده شد دراين سيستم ها تا امروز تغييرات زيادي حاصل شده وبا توجه بفلسفه (( اصلاح وتربيت ومعالجه)) مجرم كه امروز هدف قانونگزاران اغلب كشورهاست رژيمهاي نو ومنطقي تري كه دربهبود وضع مجرم واصلاح او موثر است جايگزين سيستم هاي قديمي شده است . بنابراين ميتوان سيستم زندانها را كه بمرورزمان تكامل حاصل كرده است بدو قسمت نمود:

۱-سيستم هاي قديمي

۲- سيستم هاي جديد.

سيستم هناي قديمي ( زندان عبارتند از:

۱-زندانهاي عمومي ( دسته جمعي E nprisonnement en commun

۲-سيستم ابورنين -R egime auburnien

۳-سيستم انفرادي( پنسيلواني. فيلادلفي) Regime cellulaire

۴-سيستم ايرلندي S S ystem Yrlanrdais

۱- زندانهاي عمومي( دسته جمعي

دراين نوع زندانها، زندانيان بغير از مجرمين سياسي، زنان، اطفال صغير بطور دسته جمعي زنداني هستند واغلب روزها دركارگاههاي عمومي كار كرده وشبها درخوابگاههاي عمومي استراحت ميكنند. زندانيهاي عمومي بعلت عدم طبقه بندي مجرمين داراي معايب بسياري است بدينقرار:

۱-زندانهاي عمومي اصولا محل مناسبي براي ترويج فساد وتعميم افكار فاسد مي باشد.

۲-دراين زندانها توجهي بنوع جرم وشخصيت افراد نميشودوهمه بطور دسته جمعي دريك محل نگهداري ميگردند.

۱- شيوع بيماريهاي واگيرداربين زندانيهازياد است.

۲-محل مناسبي است براي همفكري وتباني براي تشكيل باندهاي خطرناك وتبهكاريهاي بيشتر پس از خروج اززندان اين نوع زندانها بعلت كم خرج بودن ونداشتن جاي كافي براي مجرمين دراغلب كشورها وجوددارد وفقط دربعضي از كشورهاي مترقي ازاينوع زندانها فقط بعنوان بازداشتگاه موقت استفاده ميكنند

۲-رژيم انفرادي( پنسيلواني، فيلادلفي)

اين رژيم ابتدا بوسيله W elliam Pen ( ويليام پن) آمريكائي بوجود

آمد وازاوائل قرن هيجدهم براي اولين با درزندان هاي پنسيلوانيا

وسپس درزندان مخصوص فيلادلفيا اجرا گرديد وبهمين دليل بنام

رژيم پنسيلواني يا فيلادلفي معروف گرديد. تاثير كليسارا نيز دربوجود

آمدن وتنوسعه اين نوع زندانها كه آنهارا ميتوان بهترين نوع زندان

براي تزكيه نفس وجلوگيري ازارتكاب جرم دانست نبايد ازياد برد،

اين رژيم درفرانسه بعد از مسافرتهاي ( توك كوويل Toquevelle

بوسون Baumont درسال ۱۸۳۱ بايالات متحده شناخته وبموقع اجرا

گذاشته شد. لكن بنا بملاحظات اقتصادي ومخارج زياد اين نوع

زندانهاازسال ۱۸۵۳ اجراي اين سيستم موقوف ومجددا چند سال بعد

طبق قانون ۱۸۷۵ رژيم سلولي درفرانسه مورد اجرا واقع گرديد. در

بلژيك طبق قانون ۴ مارس ۱۸۷۰ رژيم سلولي برقراروتا سال۱۹۱۹

كشوربلژيك ازلحاظ داشتن رژيم سلوليدردرجه اول قرارگرفت ولي

بعد از سال ۱۹۳۰ كه قانون دفاع اجتماعي بتصويب رسيد سيستم هاي

مترقي جايگزين آن شده است علماء حقوق جزاايرادات وانتقاداتي

نسبت برژيم سلولي نموده اند بدينقرار:

اولا- ساختمان ونگهداري اين نوع رندانها مستلزم مخارج سنگين است

كه براي كشورهاي فقير امكان ندارد.

ثانيا- براي سلامتي روحي وجسمي زنداني بسيار مضراست مخصوصا

ازلحاظ روحي چون بشرذاتا اجتماعي است واگر مدتي درسلولهاي

انفرادي ودوراجتماع زندگي كند دچاراختلالات رواني شده وديوانه

ميشود ونسبت باجتماع نيز بدين ميگردد.

شايد بهمين دليل است كه امروزكشورهاي فرانسه، ايتاليا، انگلستان از

رژيم سلولي فقط براي حبس هاي كوتاه مدت استفاده ميكنند.

۲-سيستم مختلط يا ( سيستم ابورين)

۳-اين سيستم تركيبي است از سيستم سلولي وسيستم زندانهاي عمومي بدين ترتيب كه زندانيان روزها بطور دسته جمعي كارميكنند وشب ها درسلول انفرادي خود بسر ميبرند . اين رژيم ازابتكارات شخصي بنام

(آلن لينبدر) فرانسوي است وبراي اولين باردرسال۱۸۱۶ درشهرابرن

(ايالات نيويورك) بمورد اجرا گذاشته شد.

اين سيتم داراي محاسني است ازاينقرار:

اولا- بعلت اينكه شبها زندانيان ازيكديگر جداهستند فساد وجودندارد

ثانيا- براي حبسهاي طويل المدت سيستم بهتري است.

۵- سيستم تدريجي ايرلندي .

اين سيستم تركيبي است ازسيستم سلولي وابورنين توام باآزادي مشروط.اين سيستم درسال ۱۸۲۸ ازطرف H .Neville ( هايدنويل) فرانسوي طرح ريزي ودرسال ۱۸۴۰ توسط گرانتون درزندانهاي ايرلندبموقع اجراء گذارده شد، درسال۱۸۸۰درجزيره N orfok (نورفلاك) درانگلستان اين رژيم درباره تبعيديها اجراگرديد) اساس اين سيستم برمبناي خوش رفتاري زنداني وپاداش قراردارد يعني هرچه محكوم ازخودحسن سلوك بيشتري نشان دهد بتدريج رژيم خفيف تر وبهتري درباره او اجرا ميشود واورا بمرحله آزادي نزديك تر ميكند.

۱-درمرحله اول محكوم بايد مدتي را درسلول انفرادي( شب وروز) بطور دائم بگذراند،

۲-درمرحله دوم باتوجه بحسن رفتاراو رژيم ( ابورنين) درباره اواجرا ميگردد، يعني روزها بطور دسته جمعي وهمراه با سكوت بازندانيان ديگر كارميكنند وشبها درسلول انفرادي خود حبس ميشود.

۱-درمرحله سوم باتوجه بحسن سلوك او وباوآزادي مشروط داده ميشود.

۲-برتري وامتياز اين سيستم نسبت به رژيم هاي ديگر بدينقراراست:

مقاله زندان و علوم مربوط بزندانها

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید