مقاله رفتار شناسی سگها

مقاله رفتار شناسی سگها

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 159 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله رفتار شناسی سگها
منبع: رفتارشناسي سگ از انتشارات جامعه دامپزشكي حيوانات كوچك انگلستان

فصل چهارم:
?ک? از دلا?ل پر طرفدار بودن سگها به عنوان ح?وان خانگ? خو? اجتماع? آنها است. سگها ح?وانات? هستند که در طب?عت به صورت گله ا? زندگ? م? کنند و به طور غر?ز? از هنگام تولد تمام شرا?ط درک و اجرا? پاسخ ها? اجتماع? را دارا م? باشند. درک ا?ن موضوع که در بعد کلان رفتار اجتماع? سگها امر? ذات? و غر?ز? م? باشد، بس?ار مهم است. اما آنچه که سگها در تعاملات اجتماع? خود به طور اکتساب? م? آموزند عبارت است از:
الف: گونه ا? (The species) که سگها در مقابل آنها رفتارها? اجتماع? خود را اجرا م? کنند؛ سگها?? که در طول ۱۲ هفته اول زندگ?شان با انسانها زندگ? م? کنند آنها را هم گونه خود تلق? م? کنند
(برا? مثال عنصر بلقوه اجتماع?)؛
ب: بخش? از مجموعه رفتارها? اجتماع? که با?د استفاده شود؛ برا? مثال تمام سگها ذاتاً توانا?? بروز رفتارها? سلطه گر و در ع?ن حال فرمانبردار را دارا م? باشند ول? ا?نکه هر کدام ا?ن نقش ها را مقابل چه کس? ?ا چه کسان? باز? کنند امر? اکتساب? است.
از نقطه نظر انسان? و برداشت? که انسانها از رفتارها? اجتماع? دارند، نقشه اجتماع? سگها به اندازه کاف? برا? شکل گ?ر? ?ک ارتباط خوب ب?ن انسانها و سگ ها کاف? است عل? رغم ا?ن نکته اختلافات م?ان ا?ن دو گونه آنقدر است که به علت عدم درک وقا?ع، موجب قطع ارتباط شود. حت? جالب تر?ن خو? اجتماع? سگها هم م? توانند مشکل ساز باشند.

تعاملات اجتماع? در گرگها
ساده تر?ن راه مطالعه فتار شناس? سگها به طور کل? و رفتارها? اجتماع? آنها به طور اخص، مطالعه گرگها است. برا? ا?ن کار دو دل?ل منطق? وجود دارد. نخست، ب?شتر سگها در جامعه ا? زندگ? م? کنند که شامل انسانها ن?ز م? باشند. تلاش برا? درک تعاملات اجتماع? در ا?ن جامعه مانند تلاش برا? درک نما?ش? است که بعض? از باز?گران آن به خوب? به محدوده نقش خود آگاه ن?ستند. دوم، در طول فرا?ند اهل? شدن سگها، عناصر رفتار? و?ژه ا? از آنها دست خوش تغ??رات و حذف قرار گرفته است و ا?ن امر درک جا?گاه و اهم?ت ?ا روش تطب?ق آنها با الگو? کل? رفتار سگ ها را مشکل ساخته است. برا? مثال گرگ ها? مادر هنگام از ش?ر گفتن توله ها?شان برا? تغذ?ه آنها غذا? درون معده خود را بالا
م? آورد. ا?ن عمل در ماده سگها به شکل غ?ر معمول و متفاوت? مانند بالا آوردن غذا بدون داشتن توله ?ا خوردن غذا? بالا آورده شده د?ده م? شود. به طور?که ه?چ هدف خاص? از ا?ن کار د?ده نم? شود. به علت اصلاح نژاد و جفت گ?ر? انتخاب?، برخ? نژادها رفتارها? جد?دالظهور را از خود نشان م? دهند که تفس?ر شان مشکل است؛ در بعض? نژادها سگها? بالغ رفتار? از خود نشان م? دهند که در گرگها? نابالغ د?ده م? شود: تما?ل رفتار دوستانه با غر?به ها که در بعض? نژادها د?ده م? شود م? تواند مثال خوب? از ا?ن رفتارها باشد.
مطالعه رو? گرگها به علت خو? گوشه گ?ر? و زندگ? خانه بدوش آنها تحت شرا?ط کاملاً وحش? و طب?ع? دشوار م? باشد. با وجود ا?ن پژوهشگران? مانند ز?من (Zimen, 1981) با نگهدار? گرگها در شرا?ط ن?مه وحش? توانستند شرا?ط خوب? برا? ا?جاد حالت ب?ناب?ن? ا?جاد کنند. خلاصه بخش? از تحق?قات ا?شان که به موضوع ا?ن بحث مرتبط م? باشد در ادامه خواهد آمد، ول? برا? درک تمام
جنبه ها? ارتباطات پ?چ?ده گرگها بهتر است به مقالات اصل? افراد? چون ز?من مراجعه کرد. هر چند با?د توجه داشت که قاعدتاً چن?ن مقالات? که حاصل از سالها مشاهدات مشقت بار ا?ن محققان است هنوز برا? درک کامل سازوکار اجتماع? گرگها کاف? نم? باشد.
۱-۴- سلسله مراتب قدرت
گله ها? گرگ خانواده ها? توسعه ?افته ا? م? باشند که از هر دو جنس نر و ماده تشک?ل شده است. گرگ ها تا آخر عمر خود در گله خودشان باق? م? مانند مگر برا? تشک?ل گله ا? جد?د که از گله خود برا? هم?شه جدا م? شوند. اعضا? گله با همد?گر حرکت، شکار و تغذ?ه م? کنند. جفت گ?ر? م?ان اعضا? گله انجام م? شود و پرورش توله ها هم به طور مشارکت? انجام م? شوند. به نظر م? رسد بخش اعظم رفتارها? اجتماع? گرگها در جهت تقو?ت پ?وستگ? اجتماع? گله قرار دارد. گرگها اغلب به نوبت در نقطه ا? خاص ادرار م? کنند، و هم?شه به طور گروه? جمع م? شوند و زوزه م? کشند. به علاوه آنها چند?ن بار در روز (برا? مثال پس از خواب) با مال?دن پوزه ها?شان به هم به نوع? به هم سلام م? دهند و ناح?ه پر?نه ?کد?گر را بو م? کشند. به نظر م? رسد تنها هدف ا?ن کارها افزا?ش همبستگ? اعضا? گروه و شناخت ?کد?گر م? باشد.
قبول سلسله مراتب قدرت در م?ان گرگ ها با رفتار اجتماع? آنها مناسبت دارد. ول? ا?ن مسئله بس?ار پ?چ?ده تر از آنست که معمولاً پنداشته م? شوند. نرها و ماده ها دارا? سلسله مراتب جدا?? هستند.
مسلط تر?ن ح?وانها? گله موجب تحر?ک فعال?ت ها م? شوند و اول?ن کسان? هستند که از منابع غذا?? و … استفاده م? کنند و احتمالاً مسن تر?ن و بزرگ تر?ن ح?وان گله هستند. با ا?ن حال سلسله مراتب قدرت در گرگها به عکس ساختار ارتش که همواره درجه افراد در آن ثابت است بدن تغ??ر نم? باشد. ا?ن حالت ب?شتر شب?ه خانواده انسان ها م? باشد. در ا?ن خانواده ها فارغ از فعال?ت اعضا، تمام افراد از احتمال کسب تصد? و موقع?ت جد?د برخوردارند. همچن?ن گرگها از نظر محدوده رفتار? در جا?گاه? که بوس?له قدرت بدست آورده اند تفاوت ها? فرد? با هم دارند.
از آنچه در بالا گفته شد چند موضوع در ارتباط با رفتار سگ ها استنباط م? شود:
الف: بر اساس تحق?قات اسکات و فولر در سال ۱۹۶۵ سگها?? که قبل از سن ۱۴-۱۲ هفتگ? با انسانها حت? کمتر?ن تماس و ارتباط? داشته اند هم صاحبان خود را ?ک? از اعضا? گله خود م? پندارند. بنابرا?ن رابطه ب?شتر سگها با صاحبانشان رابطه فرمانبردار/ مسلط است. در ا?ن حالت اگر صاحب دام آگاهانه نقش خود در ا?ن سلسله مراتب برا? ح?وان مشخص نکند، سگ خود از ورا? اعمال و رفتار ناآگاهانه و غ?ر عمد? صاحب خود به آنها معن? داده و بر اساس نت?جه گ?ر? خود سلسله مراتب را شکل م? دهد.
ب: سگ ممکن است در بعض? موقع?ت ها نقش مسلط را باز? کند و در سا?ر موقع?ت ها خ?ر؛ برا? مثال سگها?? هستند که درون خانه در مقابل صاحب خود رفتار? سلطه گر دارند در حال? که در امتحان فرمانبردار? به خوب? نقش فرمانبردار را باز? م? کنند.
پ: رابطه مسلط/ فرمانبردار در تمام سگها شکل نم? گ?رد. بنابرا?ن تنها صاحبان دارا? سگ ها?
سلطه گر با?د در مورد حفظ موقع?ت مسلط شان بر سگ خود دقت کنند.

۲-۴- قلمرو
سال?ان دراز، گرگ ها مناطق تقر?باً پهناور? بالغ بر ۲۰ ما?ل مربع را در عرصه تاخت و تاز خود داشتند. به طور کل? ا?ن قلمرو تنها به ?ک گله تعلق داشت که محدوده آن از راه ها? مختلف بو?ژه
علامت گذار? با ادرار و مدفوع مشخص م? شود و شدت ا?ن نشانه ها در صورت? که گله متوجه تعد? غ?ر قانون? گله ها? د?گر بشود افزا?ش م? ?ابد. در طول ماهها? تابستان در صورت? که گله مشغول پرورش توله ها باشد محدوده گسترش گله کمتر خواهد شد و مثل قبل افزا?ش نم? ?ابد. ما در توله ها در محدوده کوچکتر? که احتمالاً دارا? چند?ن غار و پناهگاه م? باشد مستقر م? شود و سا?ر اعضا? گله در اطراف ا?ن محدوده تاخت و تاز م? کنند و گهگاه و به نقطه مرکز? ا?ن کانون باز
م? گردند و بد?ن ترت?ب محافظت از ا?ن «منطقه خانگ?» (home area) بس?ار شد?دتر و متمرکزتر از سا?ر مناطق قلمرو خواهد بود. گرگها? ارشد گله در فعال?ت ها دفاع? درگ?ر? ب?شتر? دارند و ب?شتر به کار نشانه گذار? با ادرار م? پردازند. به نظر م? رسد بخش اعظم مسئول?ت ها? آنها محافظت از قلمرو گله در برابر متجاوزان باشد.
برا? بس?ار? از سگ ها خانه، باغ و حت? ماش?ن به عنوان «منطقه خانگ?» تلق? م? شود. درجه و شدت محافظت و دفاع از ا?ن مناطق به چگونگ? احساس و درک ح?وان از موقع?ت سلطه و قدرت خودش بستگ? دارد. در صورت? که تما?ل ح?وان به دفاع از قلمروش مشکل ساز بشود، حتماً با?د موقع?ت سلطه و قدرت ح?وان را در خانواده تغ??ر داد، (به بخش ۲-۹ رجوع شود). به هم?ن ترت?ب دفعات نشانه گذار? با ادرار م? تواند با موقع?ت سلطه و قدرت ح?وان در ارتباط باشد؛ چنانچه ا?ن رفتار هم به شکل ?ک مشکل بروز کند (برا? مثال در صورت? که درون خانه اتفاق ب?فتد) کاهش م?زان سلطه ح?وان م? تواند در رفع آن بس?ار مف?د باشد. سگ ممکن است خانه را به انضمام مناطق? دورتر از خانه که ح?وان عادتاً در آنجا به تمر?ن و فعال?ت بدن? م? پردازد (مانند پارک محل)، به عنوان قلمرو خودش تلق? کند در ا?ن صورت اگر ح?وان با سگها? درون ا?ن محدوده رفتار تهاجم? داشته باشد، شدت ا?ن رفتار کمتر از مواجهه با ا?ن ح?وانات در خارج از ا?ن محدوده خواهد بود.
مقاله رفتار شناسی سگها

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید