مقاله در مورد ترموديناميک

مقاله در مورد ترموديناميک

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 117 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله در مورد ترموديناميک

ترموديناميک
 
گرما – دما و دماسنج
فشار
انبساط اجسام
گاز کامل
گرما سنجي و واحدهاي آن
گرماي لازم براي تبديل يخ به آب
تعادل آب و يخ
تعادل آب با بخار آب
فرآيندهاي ترموديناميکي
انرژي دروني
قوانين ترموديناميک
ماشين هاي گرمايي
يخچال

 

گرما
 

هنگامي که دو جسم با دماهاي متفاوت در تماس با يکديگر قرار گيرند انرژي از

جسم گرمتر به جسم سرد تر ميرود به انرژي که در اين شرايط منتقل مي شود

انرژي گرمايي مي گويند

الف – گرما و حرکت مولکولي

ميدانيد که ماده از مولکولها تشکيل شده است اين مولکولها ساکن نيستند بلکه دائما در حال

حرکت هستند  نوع حرکت آنها بستگي به حالت ماده دارد يکي از اثرهاي گرما بر ماده

اين است که حرکت آنها را سرعتر مي کند و فاصله مولکول ها را افزايش مي دهد در

نتيجه موجب افزايش طول سطح و حجم جامدات و حجم مايعات و گازها مي شود

ب – گرما وانرژي دروني

مولکولهاي اجسام چون در حرکتند داراي انرژي جنبشي ميباشند و چون بين آنها نيروهاي

پيوستگي  وجود دارد به سبب وضع و حالت خود داراي انرژي پتانسيل نيز هستند

هنگاميکه ماده اي را  گرم مي کنيم انرژيهاي جنبشي و پتانسيل مولکولها هردو افزايش

مي يابد مجموع انرژيهاي  جنبشي وپتانسيل تمام ملکولهاي يک ماده را انرژي دروني يا

گرمايي  آن ماده مينامند

دما

دما کميتي است نسبي و مقايسه اي و حالت جسم را نشان مي دهد به عبارت ديگر درجه

گرمي جسم را نشان مي دهد نه انرژي گرمايي آن را

دماسنجها

دماسنج وسيله اندازه گيري دماي اجسام است که بر اساس انبساط اجسام کار مي کنند

مدرج کردن دماسنجها

براي مدرج کردن دماسنجها از دو نقطه ثابت در طبيعت استفاده مي شود يکي نقطه پاييني

که معمولا نقطه ذوب يخ يا نقطه انجماد آب خالص در فشار يک اتمسفر بوده و دومي نقطه

بالايي که نقطه جوش آب خالص در فشار يک اتمسفر مي باشد

الف – سلسيوس يا سانتيگراد

در اين دماسنج نقطه ذوب يخ صفر درجه و نقطه جوش آب صد انتخاب شده است و

فاصله  بين صفر وصد به صد قسمت مساوي تقسيم شده است

ب – فارنهايت

نقطه ذوب يخ ۳۲ و نقطه جوش آب ۲۱۲ انتخاب شده است و فاصله بين به ۱۸۰ قسمت

مساوي تقسيم شده است

ج – کلوين يا مطلق

نقطه ذوب يخ ۲۷۳ و نقطه جوش آب ۳۷۳ و فاصله بين به ۱۰۰ قسمت مساوي تقسيم

شده است

د – رئومر

نقطه ذوب يخ صفر و نقطه جوش آب ۸۰ درجه و فاصله بين به ۸۰ قسمت مساوي تقسيم

شده است

رابطه دماها در دماسنجهاي مختلف

اگر دماسنج سلسيوس دماي جسمي راC ، فارنهايت همان دما را F ، کلوين آن را T

و  رئومر R  نشان دهد رابطه بين آنها به صورت زير است

 

فشار

فشار بزرگي نيرويي است که به طور مودي بر واحد سطح اثر مي کند

مقاله در مورد ترموديناميک

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید