مقاله در مورد آنتن

مقاله در مورد آنتن

اندازه: 5000

تعداد صفحات: 97

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 8500 تومان

تعداد نمایش: 191 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

مقاله در مورد آنتن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار ۱
فصل اول ۳
طرح تحقيق ۳
تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق ۴
اهميت انجام تحقيق ۶
اهداف كلي تحقيق ۶
هدف هاي ويژه تحقيق ۶
روش انجام تحقيق ۷
فصل دوم ۸
مباني آنتن انواع و پارامترهاي آن ۸
۲_۱: تاريخچه ۹
۲_۲: انواع آنتن ها از نظر كاربرد ۱۱
الف) آنتن هرتز ۱۱
ب) آنتن ماركني ۱۱
پ) آنتن شلاقي ۱۲
ت ) آنتن لوزي ( روبيك) ۱۲
ث) آنتن V معكوس ۱۲
ج) آنتن ماکروويو ۱۳
چ) آنتن آستيني ۱۶
ح) آنتن حلزوني ۱۶
ذ) آنتن هاي آرايه اي ARRAY ANTENNA 17
۲-۳ : پارامترهاي آنتن ۱۸
نمودار پرتو افکني آنتن ها ۱۸
دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افکني ۱۸
نمودار پرتو افکني سه بعدي و دو بعدي ۱۹
نمودار پرتو افکني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين ۲۲
نمودار پرتو افکني آنتن فرستنده و گيرنده ۲۲
جهت دهندگي آنتن ها ۲۳
پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان ۲۳
شعاع هاي فرعي آنتن ها ۲۴
مقاومت پرتو افكني آنتن ۲۵
امپدانس ورودي آنتن ۲۵
سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها ۲۶
طول موثر آنتن ۲۷
پهناي نوار فركانس آنتن ها ۲۷
پلاريزاسيون آنتن ها ۲۸
پلاريزاسيون خطي ۲۹
پلاريزاسيون دایره ای ۳۰
پلاريزاسيون بيضوي ۳۰
ساختمان مكانيكي آنتن ها ۳۱
اندازه آنتن ۳۱
نصب آنتن ها ۳۱
خطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها ۳۲
رسانا و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها ۳۳
محافظت آنتن در برابر عوامل جوي ۳۴
فصل سوم ۳۵
شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم ۳۵
۲-۱:سخت افزار شبکه ۳۶
۲-۱-۱: شبکه های ﭘخشي(broadcast network) 37
۲-۱-۲: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37
۲-۱-۳:شبکه های شخصی (personal area network) 37
۲-۱-۴:شبکه های محلی (local area network) 37
۲-۱-۵:شبکة شهری(Mtropolitan Area Network) 39
۲-۱-۶:شبکة گسترده (Wide Area Network) 39
۲-۱-۷:شبکة بی سيم (wireless network) 41
۲-۱-۸:شبکة شبکه ها (internetwork) 42
۲-۲: نرم افزار شبکه ۴۲
۲-۲-۱:لاية فيزيکی (Physical layer) 46
۲-۲-۲: زير لاية نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC) 46
۲-۲-۳:لاية شبکه ۴۷
۲-۲-۴:لاية انتقال(Transport layer) 47
۲-۲-۵:لاية کاربرد (Application layer) 47
۲-۳: شبکه های محلی بی سيم (۸۰۲٫۱۱) ۴۸
۲-۳-۱: ﭘشتة ﭘروتکل ۸۰۲٫۱۱ ۴۹
۲-۳-۲: لاية فيزيکی در ۸۰۲٫۱۱ ۴۹
۲-۴: شبکه های بی سيم باند گسترده ۵۱
۲-۴-۱: لاية فيزيکی در ۸۰۲٫۱۶ ۵۲
فصل چهارم ۵۵
آنتن هاي هوشمند ۵۵
بخش اول ۵۶
آنتن هاي هوشمند در شبکه هاي بي سيم ۵۶
تداخل هم کانال ۵۷
اثرات محوشدگي ۵۷
۴_الف_۱: جوانب تکنولوژي سيستم آنتن هوشمند ۶۰
۴- الف – ۲: مدلهاي کانال ۶۲
۴-الف-۲-۱:مدل لي Lee s Model 62
۴-الف- ۲-۲: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
Spread scatterers 63
۴- الف-۲-۳: مدل ماکروسل (Macro cell Model) 64
۴-الف-۲-۴: مدل باند عريض ميکروسل (Macrocell Wide Band Model) 65
۳-الف-۲-۵: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
(GWSSUS)model 65
۳-الف-۲-۶: مدل زاويه دريافت گاوسي (Gaussian angle of) 66
۴-الف-۲-۷-: مدل کانال با بردار متغير زماني (Time –varying-vector channel model)
۴-الف-۲-۸: مدل شهري واقعي(typical urban (tu/model)) 67
۴-الف-۲-۹: مدل شهري بد(Bad urban (Bu) model) 68
۴_الف_۳:آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف ۶۸
انواع آنتن هاي هوشمند ۷۰
۴-الف-۴:رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده ۷۴
۴-الف –۵: راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت ۷۵
۴- الف – ۶: پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم ۷۶
۴ الف ۶- ۱: الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال ۷۷
۴- الف-۶-۲: تركيب هاي آرايه اي تنظيمي ۸۰
۴-الف –۶-۳: تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده ۸۱
مثال ۱-۴ ۸۵
۴-الف-۷: نكات نتيجه گيري شده ۸۸
بخش دوم ۸۹
آنتن هاي آرايه فازي ۸۹
۴-ب-۱:تاريخچه ۸۹
۴-ب-۲: انواع آرايه ها ۸۹
۴-ب-۲-۱: آرايه هاي خطي (Linear Array) 90
۴-ب-۲-۲:آرايه هاي مسطح (Planar Array) 90
۴-ب-۳: ويژگي هاي آرايه فازي ۹۲
۴-ب-۳-۱: تکنولوژي شيفت دهنده فاز ۹۲
۴-ب-۳-۲:تکنولوژي شيفت دهنده فاز دي الکتريک ولتاژ متغير ۹۳
فصل پنجم ۹۵
نتيجه و ﭘيشنهاد ۹۶
منابع ۹۷

پيشگفتار
از سال ۱۸۷۷م كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم .
اين پايان نامه از ۵ فصل تشكيل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقيق به بررسي تاريخچه و نيز اهميت مساله مورد تحقيق مي پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ويژه تحقيق در اين مساله نيز با توجه به عنوان و روش انجام اين تحقيق به جاي فرضيه ها و سوال هاي تحقيق در طرح تحقيق گنجانده شده است.
در فصل دوم به مباني مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهاي آن پرداخته شده است . آنتن مايكروويو بوقي و مخروطي و نيز آنتن هاي آرايه اي از جمله آنتن هاي مهم مورد بحث مي باشند . جهت دهندگي آنتن ، پهناي شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكني آنتن ، امپدانس ورودي آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاريزاسيون آنتن و … نيز از جمله شاخص ترين پارامترهاي آنتن مي باشند كه در اين فصل درباره آنها سخن گفته شده است .
در فصل سوم به بحث پيرامون شبكه هاي كامپيوتري مي پردازيم . مطالب مورد بحث در اين فصل شامل توضيح مختصري در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ي پروتكلي ۸۰۲٫۱۱ – به عنوان مهمترين شبكه ي محلي بي سيم – و نيز پشته ي پروتكلي ۸۰۲٫۱۶ – مهمترين شبكه ي بي سيم باند گسترده- مي باشند .

مقاله در مورد آنتن

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

8500 تومان – خرید

پاسخ دهید