مقاله تزريق اسيدهاي آمينه به تخم مرغ مادران گوشتي و اثر آن بر درصد جوجه در آوری

مقاله تزريق اسيدهاي آمينه به تخم مرغ مادران گوشتي و اثر آن بر درصد جوجه در آوری

تعداد صفحات: 8

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 145 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله تزريق اسيدهاي آمينه به تخم مرغ مادران گوشتي و اثر آن بر درصد جوجه در آوری

تخم مرغ هاي بزرگتر جنين هاي بزرگتري نسبت به تخم مرغ هاي کوچک دارند يک گرم تفاوت وزن تخم مرغ منجر به ايجاد ۱۰ گرم اختلاف وزن در ۵۶ روزگي مي شود همبستگي بين وزن تخم مرغ و جوجه وجود دارد تخم مرغهاي حاصله از مادران گوشتي به دليل وزن کم تخم مرغ درابتداي توليد جوجه هايي با وزن پايين توليد مي کنند همچنين نتايج ازمايشات مختلف نشان مي دهد که تخم مرغ هاي حاصله از گله هاي مادر مسن تر سنگين تر هستند و لذا داراي در صد بيشتري زرده مي باشند مشابه با آن نسبت بيشتري آلبومين و پوسته درمقايسه با تخم مرغ هاي حاصله از گله هاي مادر جوان داشتند جوجه هايي که از تخم مرغ هاي بزرگتر حاصل مي شوند بزرگتر بوده و ذخاير غذايي بيشتري به همراه دارد ثابت شده است که وزن تخم مرغ و وزن جوجه د رهنگام درآمدن ازتخم رابطه نزديکي با يکديگر دارند البته اندازه جنين قبل و طي جوجه درآوري ممکن است تحت تاثير وزن تخم مرغ وشرايط انکوباسيون تغيير کند نسبت بين وزن جوجه هاي از تخم در آمده و اندازه تخم مرغ ها از ۶۱۵/۰ تا ۷۶۰/۰ تغيير پيدا ميکند اين نسبت به دو علت درتخم مرغهايي باوزن بيشتر بزرگتر است :

الف – در طول مدت انکوباسيون ميزان از دست دادن آب کاهش مي يابد .

ب- دومين علت مربوط به اثر پوسته مي باشد زيرا نسبت سطح پوسته به حجم تخم مرغ هاي بزرگ کاهش    مي يابد. با اين حال تاثير وزن تخم مرغ تا زمان عرضه به بازار نيز همچنان باقي مي ماند به طوري که هر گرم اضافه وزن جوجه ها در هنگام خروج از تخم باعث مي شود که وزن جوجه در سن ۶ هفتگي ۲ تا ۱۳ گرم سنگين تر باشد از آن جا که رشد مرغ ها کمتر از رشد خروس ها است تاثيروزن تخم مرغ بر وزن مرغ ها نيز به اندازه خروس ها نيست به طور متوسط هر تخم مرغ از ۵/۵۸ درصد سفيده و ۳۱ درصد زرده و ۵/۱۰ درصد پوسته تشکيل شده است البته اين نسبت ها ثابت نبوده بلکه بسته سن مرغ و زمينه ژنتيکي قابل تغيير مي باشد وزن تخم مرغ با افزايش سن مرغ زياد شده اين مورد باعث افزايش نسبت زرده به سفيده ميگردد همچنين تفاوت هاي ژنتيکي در مرغ ها مي تواند در نسبت بين زرده ، سفيده و پوسته تغييراتي ايجاد کند آب بيشترين در صد محتويات تخم مرغ را تشکيل ميدهد سفيده حاوي بيشترين ميزان آب ۸/۸۸ درصد ، زرده ۵/۴۷ درصد وپوسته ۱ درصد آب دارا مي باشد بيشترين ميزان پروتئين تخم مرغ درسفيده قرار گرفته در حاليکه چربي ها تقريبا به طور کامل در زرده يافتمي شوند حداکثر ميزان کربنات کليسم در پوسته يافت مي شود . سفيده شامل چند پروتئين است وبيش از ۹۰/۰ ماده خشک آن را تشکيل ميدهد که شامل پروتئين هاي ساده هستند .اووگلوبولين ها و ليزوزيم ها که در ساختمان خود ئيدارت کربن نيز دارند به ترتيب ۸ و ۵/۳ درصد باقي مانده را تشکيل ميدهند ماده خشک زرده شامل پروتئين و چربي تقريبا به نسبت ۲ ه ۱ مي باشد و عمده ماده خشک شامل يک ليپوپروتئين با چگالي بسيار کم است که باعث آبکي شدن زرده مي شود اين ليپوپروتئين عمدتا ً درکبد توليد شده و مقدار کمي از منشا روده اي دارد فسفوويتين دومين يپوپروتئين اصلي زرده است که در حدود ۱۱ درصد وزنش را فسفر تشکيل مي دهد چربي هاي زرده شامل ۵/۷۲ درصد تري گليسريد ، ۴/۲۴ درصد فسفوليپيد و ۹۵/۳ درصد کلسترول مي باشد اکسيد اسيون اين اسيدهاي چرب منبع بزرگي براي تامين انرژي مورد نياز جنين محسوب مي گردد اما اغلب فسفوليپيد به خصوص لستين ممکن است در طول رشد و تکامل جنين بدون تغيير باقي بماند.

در آزمايشاتي که صورت گرفته گزارش شده است که تفاوت هاي حاصله از سن گله مادر به دليل تاثيري که بر روي ميزان مواد مغذي موجود در زرده مي گذارد مي تواند مهم باشد چون جوجه هاي حاصله از گله هاي خيلي جوان داراي مرگ ومير بيشتر و عملکرد حياتي کمتري بدليل کمبود مواد مغذي زرده مي باشند دليل مرگ و مير زياد جنيني در جوجه هاي حاصل از مرغ هاي جوان با کاهش متابوليسم چربي هاي زرده در سن ۱۹ روزگي جنيني همبستگي نشان داده است اين امر تکامل جنين را طي هفته آخر انکوباسيون کاهش مي دهد ثابت شده است که زرده تخم مرغ هاي حاصل از مرغ هايي با سن ۴۱ هفته فسفوليپيد و کلسترول کمتري نسبت به تخم مرغ هاي حاصله از گله مادر با سن ۲۵ هفتگي دارد زيرا در سن بالا چربي ها بيشتر به صورت تري گلسيريد مي باشد. تزريق اسيــد آميــنه به تخم مــرغ :

مقاله تزريق اسيدهاي آمينه به تخم مرغ مادران گوشتي و اثر آن بر درصد جوجه در آوری

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید