مقاله اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي

مقاله اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي

تعداد صفحات: 27

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 123 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

مقاله اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي

فهرست مندرجات ………………………………………………………………………………………………… صفحه

پيش گفتار …………………………………………………………………………………………………………………. ب

۱  هدف  …………………………………………………………………………………………………………………..  ۱

۲  دامنه كاربرد …………………………………………………………………………………………………………… ۱

۳  مراجع الزامي …………………………………………………………………………………………………………. ۱

۴  اصطلاحات و تعاريف ……………………………………………………………………………………………  ۲

۵  مواد لازم ………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۶  وسايل لازم …………………………………………………………………………………………………………… ۸

۷  نمونه برداري ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۸  اساس روش …………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۹  روش اجراي آزمون ………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱۰ بيان نتايج …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱۱  دقت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱۲  گزارش آزمون……………………………………………………………………………………………………… ۱۹

 

 

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((۵)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

 

 

كميسيون استاندارد”خوراك دام- اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي   لايه نازك- روش آزمون”

رئيس سمت يا نمايندگي
شجاعي،فريبرز   ( دكتري فارموكينتيك ) شركت مرجعان خاتم
اعضا
آرين نمازي،حسين( ليسانس كشاورزي )
شركت ديهيم كوير
بنائي،بهداد    ( مهندسي شيمي صنايع غذايي )
شركت آتي نگران پيشگام
حافظي اردكاني،پرتو     ( ليسانس شيمي )
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمان
خالقي،موج  ( فوق ليسانس ميكروبيولوژي )
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمان
دهقاني،فاطمه     ( ليسانس شيمي )
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمان
گلشن،ابوالفضل( فوق ليسانس علوم و صنايع غذايي )
مركز تحقيقات كشاورزي استان كرمان
مشكاني،اعظم السادات( ليسانس زيست شناسي )
شركت مرجعان خاتم
مظاهري،منصوره(فوق ليسانس مهندسي شيمي بيوتكنولوژي )
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
نوروزي،سعيد    ( دكتري دامپزشكي ) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
نوري،نغمه( ليسانس صنايع غذايي ) كارخانه فرآورده هاي لبني و دامداري هامون

مقاله اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید