مقاله امور مالي

مقاله امور مالي

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی: -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 182 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله امور مالي

سازمان كلي امور مالي
امور مالي از ناظر سازماني تحت نظارت معاونت مالي و اداري مي باشد و مسؤوليت تعيين خط مشي هاي مالي ، تنظيم بودجه ، ثبت فعاليتهاي انجام شده در دفاتر روزنامه كت و معين بر اساس ضوابط قانوني و نظامهاي مالي تدوين شده ، تهيه ترازهاي آزمايشي مربوطه و انجام كنترلهاي مالي همچنين تهيه گزارشات مديريت و محاسبه قيمت تمام شده توليدات و تهيه صورتهاي مالي ساليانه شركت را دارا مي باشد . جهت نيل به اهداف فوق معاونت مالي و اداري با دو بخش حسابداري مالي و حسابداري صنعتي فعاليتهاي خود را بشرح زير انجام مي دهند .
اهم وظايف حسابداري مالي ثبت و نگهداري حسابها و ثبت دفاترقانوني ، صدور بخشي از اسناد حسابداري ، تهيه تر از آزمايشي از حسابهاي كل و معين ، اخذ ليست هاي تنظيم شده حقوق و دستمزد توسط كامپيوتر و پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان از طريق بانك يا صندوق ، انجام امور مربوط به دريافت و پرداخت شركت ، نگهداري تنخواه كرد اين امور مالي ، ارتباط با بانكها و تهيه صورت مغايرت بانكي همچنين همكاري كامل در بستن حسابهاي پايان سال مالي ، و اداره هاي به اين سيستم شامل اسناد و مدارك مربوط به كليه خريدهاي مواد و قطعات و لوازم خريد خدمات و انجام هزينه هاي و اخذ وجوه مربوط به سفارشات مي باشد .
اهم وظايف حسابداري صنعتي شامل تعيين قيمت تمام شده محصولات شركت و بستن حساب سفارشات ، صدور اسناد حسابداري در رابطه با محاسبات قيمت تمام شده موجودي هاي انبار و گردش موجوديهاي انبار ، نگهداري كارتهاي مربوط به اموال شركت ، نظارت بر پلاك كوبي و محاسبه استهلاك سالانه و صدور اسناد مربوطه همچنين اداره امور انبار گرداني پايان سال مالي و كنترل موجوديهاي انبار ـ موجوديهاي در جريان ساخت و محصول و تهيه و تنظيم گردش موجوديها جهت بستن حسابها و تنظيم گزارشات مقطعي مورد نياز جهت انجام وظايف محوله به حسابداري صنعتي اطلاعات و اسناد و مدارك مورد نياز واحد حسابداري ثنعتي شامل اطلاعات فني و توليدي ، گردش مواد و توليدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهاي آزمايشي و نسخه اي از رسيدها و حواله هاي انبار از ساير واحدهاي امور مالي و عملياتي شركت جهت اين واحد ارسال ميگردد ، حسابداري صنعتي پس از بررسي و انجام محاسبات لازم ، اقدام به صدور اسناد حسابداري بر اساس اسناد و مدارك نموده و اسناد مذكور را به حسابداري مالي جهت ثبت در دفاتر ارسال مي نمايد .
سازمان و سيستم حسابداري صنعتي :
سازمان :
وظيفه اصلي حسابداري صنعتي ، تعيين قيمت تمام شده ، سفارش و كنترل موجوديهاي انبار ميباشد . بطور كلي اهم وظايف اين واحد به شرح زير قابل تفكيك است :
۱- تعيين بهاي تمام شده سفارشات .
۲- صدور اسناد حسابداري در رابطه با محاسبات قيمت تمام شده و موجوديهاي انبار .
۳- حفظ و نگهداري اموال و همچنين صدور اسناد استهلاك مربوط به اموال .
۴- اداره امور انبارگرداني در پايان سال مالي .
۵- كنترل موجوديهاي انبار ، موجودي كار در جريان ساخت و موجودي محصول .
۶- تهيه و تنظيم گردش مقداري ـ ريالي موجوديها جهت بستن حسابها و تنظيم گزارشات مقطعي مورد نياز .
شرح سيستم :
اطلاعات و اسناد و مدارك مورد نياز واحد حسابداري صنعتي شامل اطلاعات فني و توليدي ، گردش مواد و توليدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهاي آزمايشي از ساير واحدهاي امور مالي و واحدهاي عملياتي جهت اين واحد ارسال ميگردد . حسابداري صنعتي پس از بررسي و انجام محاسبات لازم اقدام به صدور اسناد حسابداري بر اساس اسناد و مدارك نموده و به واحد حسابداري مالي ارسال ميدارد و علاوه بر آن اطلاعات و آمارهاي لازم در رابطه با قيمت تمام شده و گردش موجوديها (مواد اوليه ، كار در جريان ساخت و محصول ساخته شده) را جهت استفاده ساير واحدهاي امور مالي و واحدهاي عملياتي تهيه مي نمايد .
صفحه ۹
شرح عوامل هزينه و مراكز هزينه :
الف) عوامل هزينه :
به منظور انعكاس هزينه ها بر حسب ماهيت ، ابتدا هر گروه از هزينه هاي مشابه تحت يك سر فصل حساب كل طبقه بندي و سپس هر يك از سر فصلهاي حساب كل به عوامل جزؤتر تفكيك ميگردند.
عوامل هزينه بسته به نوع فعاليت واحد تجاري متفاوت ميباشد ، ليكن متداولترين گروه بندي مطرح شده در مباحث هزينه يابي ، تفكيك آنها بر حسب ماهيت اصلي آنها يعني مواد ، دستمزد سربار مستقيم و غيرمستقيم ميباشد .
ـ كاربرد طبقه بندي عوامل هزينه :
ـ طبقه بندي هزينه ها برحسب عوامل هزينه ، كار بودجه ريزي را تسهيل نموده امكان پيش بيني هزينه را فراهم مي آورد .
ـ طبقه بندي هزينه هاي تحقق يافته برحسب عوامل هزينه ، موجب درك سريعتر هزينه هاي انجام شده گرديده و مديريت را در اخذ تصميمات لازم به منظور كنترل هزينه ها ياري مي دهد .
ـ طبقه بندي هزينه ها برحسب عوامل هزينه كمك مي نمايد تا كليه هزينه هاي تحقق يافته طي يك دوره مالي برحسب ماهيت اقلام مشابه در يك جا طبقه بندي و تلخيص گردند .
متداولترين طبقه بندي براساس ماهيت هزينه ها ، تفكيك آنها برحسب مواد ، دستمزد ، سربار (اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) ميباشد . هزينه مصرف مواد اوليه به دليل اهميت آن از يك طرف و متمايز بودن نحوه شناسائي و ارزيابي آن از طرف ديگر ، معمولاً در حساب كالاي در جريان ساخت طبقه بندي مي گردند ، ليكن هزينه دستمزد و سربار (اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) ابتدا ، جزء هزينه هاي شركت طبقه بندي شده و سپس بر اساس مباني و مغروضات سيستم حسابداري صنعتي جذب كالاهاي ساخته شده ميشوند . عوامل مؤثر

مقاله امور مالي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید