مقاله استاندارد ميوه ها و سبزيها – زردآلو- آئين كار نگهداري درسردخانه

مقاله استاندارد ميوه ها و سبزيها – زردآلو- آئين كار نگهداري درسردخانه

تعداد صفحات: 12

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 137 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

مقاله استاندارد ميوه ها و سبزيها – زردآلو- آئين كار نگهداري درسردخانه

پيش گفتار……………………………………………………………………………
مقدمه …………………………………………………………………………………
۱- هدف ودامنه كاربرد………………………………………………………………
۲- مراجع الزامي …………………………………………………………………….
۳- اصطلاحات وتعاريف……………………………………………………………
۴- شرايط برداشت محصول………………………………………………………
۵- سردكردن پس ازبرداشت……………………………………………………..
۶- ترابري……………………………………………………………………………..
۷- سورت وبسته بندي ميوه زردآلو……………………………………………
۸- نگهداري درسردخانه……………………………………………………………
۹- عمليات پس ازخاتمه نگهداري درسردخانه……………………………….
۱۰- ضدعفوني اتاقهاي سردخانه ووسايل بسته بندي………………………

پيش گفتار
استاندارد ميوه ها و سبزيها – زردآلو – نگهداري درسردخانه(از مرحله برداشت تا نگهداري نخستين بار در سال ۱۳۵۶ تهيه شد.اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي وتأييد كميسيون هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت ودرسيصد و هفتاد وپنجمين جلسه كميته ملي استاندارد خوراك وفرآورده هاي كشاورزي مورخ ۱۹/۰۹/۸۱تصويب شد.اينك اين استانداردبه استنادبنديك ماده ۳قانون اصلاح قوانين ومقررات مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱به عنوان استانداردملي ايران منتشرمي شود.
براي حفظ همگامي وهماهنگي باتحولات وپيشرفتهاي ملي وجهاني درزمينه صنايع ،علوم وخدمات،استانداردهاي ملي ايران درمواقع لزوم تجديدنظرخواهدشدوهرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح وتكميل اين استانداردارائه شوددرتجديدنظربعدي موردتوجه قرارخواهدگرفت.بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايدهمواره ازآخرين تجديدنظرآنهااستفاده كرد.
درتهيه وتجديدنظراين استانداردسعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجودونيازهاي جامعه،درحدامكان بين اين استانداردواستانداردهاي بين المللي واستانداردملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگي ايجادشود.
منابع ومآخذي كه براي تهيه اين استانداردبه كاررفته به شرح زيراست:
۱- استاندارد ملي ايران ۲۰۱۶ ” زردآلو – نگهداري در سردخانه”

مقاله استاندارد ميوه ها و سبزيها – زردآلو- آئين كار نگهداري درسردخانه

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید