مقاله آموزش ضمن خدمت تربیت معلم

مقاله آموزش ضمن خدمت تربیت معلم

تعداد صفحات: 18

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 157 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

مقاله آموزش ضمن خدمت تربیت معلم

فهرست مطالب :
عنوان : صفحه:
مقدمه ۱
دوره آموزش های ضمن خدمت و پاره ای از مقررات آنها ۴
بررسی کمی و کیفی تربیت معلم ، آ موزش های ضمن خدمت و تأمین نیروی انسانی ۶
ادامه تحصیل معلمان درمراکز عالی ضمن خدمت فرهنگیان ۸
ادامه تحصیل معلمان در دانشگاه ها ۱۱
آموزش های کوتاه مدت فرهنگیان ۱۲
نتیجه گیری ۱۵
برخی از مشکلات کلاس های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان ۱۷
ضمن خدمت و ارتباط آن با ارتقاء شغلی فرهنگیان ۱۸
تشکر و پیشنهاد ۱۹
منابع ۲۱

دورهٔ آموزشهاى ضمن خدمت و پارهاى از مقررات آنها
آموزشهاى ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش به دو شکل صورت مىگيرد:
۱. آموزشهاى کوتاهمدت که همهساله گروه بسيارى از کارکنان را دربرمىگيرد و شامل دورههاى مختلف کارآموزي، بازآموزي، دانشافزائى و گردهمائىهاى آموزشى است. به معلمان و کارکنانى که در هر دوره شرکت مىکنند، در صورت موفقيت گواهينامهٔ کارآموزى آموزش ضمن خدمت داده مىشود. معمولاً گذراندن اين دورهها علاوه بر دانشافزائي، مزاياى استخدامى و مالى نيز دارد.
۲. آموزشهاى بلندمدت يا ادامه تحصيل. از سال ۱۳۵۶ با تهيهٔ طرح ادامهٔ تحصيل معلمان مدارس راهنمائى تحصيلى از طريق گذراندن کلاسهاى حضورى و خودآموزى تا سطح فوق ديپلم، انديشهٔ آموزشهاى بلندمدت معلمان مورد توجه قرار گرفته و اين امر هماکنون توسعهٔ فراوانى يافته است.
با مجوزهاى دادهشده از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و شوراى عالى آموزش و پرورش و شوراى عالى برنامهريزى وزارت فرهنگ و آموزش عالي، معلمان و ديگر کارکنان آموزش و پرورش مىتوانند از طرق زير ادامه تحصيل دهند:
– دورهٔ کاردانى در رشتههاى مختلف بهصورت حضورى و خودآموزى
– دورهٔ کارشناسى پيوسته در رشتههاى مختلف نظري، فنى و حرفهاى
– دورهٔ کارشناسى ناپيوسته در رشتههاى مختلف
– تحصيل در دورههاى کارشناسى ارشد و دکترى با استفاده از بورس تحصيلى يا مأموريت تحصيلى.
دورههاى آموزش ضمن خدمت بلندمدت در کلاسهاى روزانه، شبانه و ايام تابستان انجام مىگيرد. دورههاى فوق را معمولاً دانشگاههاى دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي، مرکز مديريت دولتى و وزارت آموزش و پرورش انجام مىدهند. شرکتکنندگان در دورههاى بلندمدت از طريق کنکور سراسرى دانشگاهها، کنکور آموزش ضمن خدمت فرهنگيان و ديگر مسابقات ورودى و طبق سهميه و ضوابط مقرر پذيرفته مىشوند.
مقاله آموزش ضمن خدمت تربیت معلم

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید