مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح بی کربنات آمونیوم

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح بی کربنات آمونیوم

تعداد صفحات: 32

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 113 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح
بی کربنات آمونیوم

-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول ۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۳
-۱-۳ شرایط واردات ۳
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ۳
-۱ قیمت داخلی و جهانی محصول ۴ -۵
-۱-۶ موارد کاربرد ۴
-۱-۷ کالاي جایگزین ۷
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا ۷
-۱-۹ کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۷
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۸
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی واحدهاي موجود ۹
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا ۱۱
-۲-۳ بررسی روند واردات ۱۲
-۲-۴ بررسی روند مصرف ۱۲
-۲-۵ بررسی روند صادرات ۱۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات ۱۵
-۳ روشهاي مختلف تولید ۱۵
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ۱۹
-۵ برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادي ۱۹
-۶ برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین ۲۳
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ۲۳
-۸ تامین نیروي انسانی ۲۴
-۹ تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد ۲۵
-۱۰ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی ۲۵
-۱۱ تجزیه و تحلیل ۲۷
مراجع و منابع مطالعاتی ۲۹
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران بی کربنات آمونیوم
خلاصه طرح
نام محصول بی کربنات آمونیوم
ظرفیت پیشنهادي طرح ۱۰۰۰ تن
موارد کاربرد
صنایغ غذایی، مواد دارویی، نمک هاي
آمونیوم، مواد اطفاء حریق، تقویت
کننده خاك و کود و…
مواد اولیه مصرفی عمده محلول آمونیاك
۲۸۰۰ تن ( کمبود محصول (سال ۱۳۹۰
اشتغال زایی (نفر) ۱۸
۲۵۰۰ (m زمین مورد نیاز ( ۲
۲۲۰ (m اداري ( ۲
۵۰۰ (m زیربنا تولیدي ( ۲
۲۰۰ (m انبار ( ۲
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی ۱۷۰۰ تن
۹۳۰۰ (m آب ( ۳
۴۰۰ (kw) میزان مصرف سالانه یوتیلیتی برق
۱۸۲۱۶۰ (m گاز ( ۳
ارزي (یورو) –
سرمایه گذاري ثابت طرح ریالی (میلیون ریال) ۹۳۴۱
مجموع (میلیون ریال) ۹۳۴۱
محل پیشنهادي اجراي طرح تهران، اصفهان، تبریز، شیراز یا مشهد
۱
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران بی کربنات آمونیوم
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول
آمونیوم بی کربنات در دماي اتاق پودر سفید و کریستالی با بوي کم آمونیاك است. این ماده در آب
حل شده و محلول نسبتا” قلیایی تشکیل می دهد.
بی کربنات آمونیوم داراي دو گرید زیر می باشد:
(Chemical Grade ) گرید صنعتی v
(Food Grade) گرید خوراکی v
حلالیت بی کربنات آمونیوم در آب با افزایش دما افزایش یافته و نیز این واکنش یک واکنش گرماگیر بوده
۱ حلالیت بی کربنات آمونیوم در آب را نشان می دهد. – و باعث کاهش دماي آب می شود. جدول ۱
۱ – میزان حلالیت بی کربنات آمونیوم در آب در دماهاي مختلف – جدول ۱
Tk 333/2 323/2 313/2 303/2 293/2 283/2 273/2
۳۷/۲ ۳۱/۶ ۲۶/۸ ۲۲/۱ ۱۷/۸ ۱۳/۹ ۱۰/ درصد وزنی ۶
۳۶ ° C – 60 ° C آمونیوم بی کربنات در استون و الکل ها نا محلول می باشد. این ماده در محدوده دمایی
.[ به آمونیاك و دي اکسید کربن و آب تجزیه می شود[ ۱
۷۹/۰۶ یک ماده سوزاننده پوست، چشم و سیستم تنفسی gr/mole آمونیوم بی کربنات با وزن مولکولی
می باشد. این ماده غیر قابل احتراق و غیر سمی است.
۲
سازمان صنایع کوچک

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح
بی کربنات آمونیوم

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید