قواعد عربي سال دوم راهنمايي

قواعد عربي سال دوم راهنمايي

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 119 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

قواعد عربي سال دوم راهنمايي

قواعد عربي سال دوم راهنمايي
«صيغه» چيست؟
كلمه براي آن كه معني هاي گوناگون برساند، شكلهاي مختلفي مي پذيرد كه به هر يك از اين شكلها، صيغه گويند. مانند: كَسَبا مثني مذكر غائب
«غائب» كيست؟
به كسي يا كساني كه درباره آنها صحبت مي شود، غائب گويند.
مانند: هُوَ طالِبٌ يعني او دانش آموز است.
در عربي غائب ۶ صيغه دارد كه ۳ صيغه مذكر و ۳ صيغه مؤنث است.
«مخاطب» كيست؟
به كسي يا كساني كه با آنها صحبت مي شود، مخاطب يا حاضر گويند.
مانند: أنْتَ طالِبٌ يعني تو دانش آموز هستي
مخاطب هم مثل غائب ۶ صيغه دارد كه ۳ صيغه مذكر و ۳ صيغه مؤنث است.
«متكلّم» كيست؟
به كسي يا كساني كه در حال سخن گفتن هستند متكلّم گويند و بر ۲ نوع است:
۱-متكلّم وحده ۲-متكلّم مع الغير
«متكلّم وحده» كيست؟
به يك نفر گوينده كه در حال سخن گفتن است، متكلّم وحده گويند.
مانند: أنَا طالِبٌ، أنَا طالِبَةٌ يعني من دانش آموز هستم
«متكلّم مع الغير» كيست؟
به چند نفر گوينده كه در حال سخن گفتن هستند، متكلّم مع الغير گويند.
مانند: نَحْنُ مُعَلِّمونَ – نَحْنُ مُعَلِّماتُ يعني ما چند معلم هستيم
توجه: صيغه هاي متكلّم مذكر ومؤنث ندارند.

«فعل» چيست؟
كلمه اي است كه بر انجام گرفتن كاري يا روي دادن حالتي در زمان مشخص دلالت مي كند.
مانند: ذَهَبَ يعني رفت
فعل از نظر زمان عبارت است از : ۱- فعل ماضي ۲- فعل مضارع
«فعل ماضي» چيست؟
به فعلي مي گويند كه بر انجام گرفتن كاري يا روي دادن حالتي در زمان گذشته دلالت مي كند.
مانند: ذَهَبَ يعني رفت
فعل ماضي داراي ۱۴ صيغه يا شكل است كه ۶ صيغه اول، غائب و ۶ صيغه دوم، مخاطب يا حاضر و ۲ صيغه آخر، متكلّم است.
براي مثال فعل ماضي فَعَلَ را صرف مي كنيم.

قواعد عربي سال دوم راهنمايي

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید