طرح کار افرینی كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي

طرح کار افرینی كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي

تعداد صفحات: 49

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 378 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

طرح کار افرینی كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي

در اين طرح به مطالعات پيش امكان سنجي براي توليد كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي، كه داراي
كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف است، پرداخته شده است . روند رو به رشد تقاضاي اين
محصول در كنار ويژگيهايي نظير آلوده نكردن محيط زيست، راندمان بالا، سروصداي كم، يكنواختي
مذاب، توانايي ذوب فلزات ديرگداز و … نسبت به ساير انواع قديمي تر اين نوع كوره ها، فرصتي مغتنم
است كه به نظر مي رسد سرمايه گذاري براي توليد آن را توجيه پذير مي نماياند.
بديهي است، سرمايه گذاري براي توليد اين محصول نيازمند انجام بررس ي هاي تكميلي امكا ن سنجي
است.

معرفي محصول
( ۱-۲ . نام و كد محصول (آيسيك ۳
در وا قع توليد حرارت توسط ميدان متغير (Induction Furnace) تكنولوژي گرمايش القايي
مغناطيسي قوي است كه توسط سيستم هاي مختلفي قابل توليد است . كوره هاي القايي نوعي از
كورههاي ذوب مي باشند كه در زمره جديدترين كوره هاي ذوب الكتريكي قرار مي گيرند و در
مقايسه با كوره هاي سوخت فسيلي داراي مزاياي فراواني از جمله دقت بيشتر ، تميزي و تلفات
گرمايي كمتر و … ميباشند. همچنين اندازه آنها نسبت به كوره هايي كه از روش هاي غير القا
استفاده ميكنند، بسيار بزرگ بوده و زمان راهاندازي و خاموش كردن آنها طولاني است.
شرح محصول كد
كوره هاي ذوب القايي ثابت ۲۹۱۴۱۱۱۱
كوره هاي ذوب القايي گردان ۲۹۱۴۱۱۱۲
كوره هاي الكتريكي عمليات حرارتي ۲۹۱۴۱۱۱۴
كوره الكتريكي دندانسازي ۲۹۱۴۱۱۱۳
به منظور بررسي مناسب تري در بخش بازار كوره ذوب، كوره ذوب القايي به عنوان شاخص اين
بخش در نظر گرفته شده و بررسي بر اين اساس صورت مي گيرد.
۲-۲ . شماره تعرفه گمركي
كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند با شماره تعرفه
۸۵۱۴۲۰۰۰ مشخص شده اند.
۳-۲ . شرايط واردات
طبقه بندي كالاهاي وارداتي و صادراتي براساس تعرفه “سيستم هماهنگ توصيف و كدگذاري
كالا ” انجام مي گيرد. به كالاي وارداتي حقوق گمركي و سود بازرگاني تعلق مي گيرد كه ميزان آن

به موجب قانون مقررات صادرات و واردات ، تعيين مي گردد كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك
صنعتي يا آزمايشگاهي با حقوق ورودي ۱۵ درصد اجازه ورود به كشور را دارند.
۴-۲ . استاندارد ملي يا بين المللي
استاندار كوره هاي القايي بوته اي روش هاي آزمون كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين
۱۳۸۵/۰۲/۲ شده و در سيصد و پنجاه و سومين كميته ملي استاندار برق و الكترونيك مورخ ۰
مورد تصويب قرار گرفته است اينك به استناد بند يك ماده ۳ قانون اصلاح قوانين و مقررات
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۲ بعنوان استاندارد ملي ايران
منتشر مي شود . منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته است به شرح زير
مي باشد :
۱ – IEC60646 :1992 , Test methods for crucible induction furnaces
كوره هاي القايي بوته اي – روش آزمون
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين و مشخص كردن روش هاي آزمون براي تعيين پارامترها و
مشخصات فني تاسيسات گرمايش الكتريكي شامل نوع كوره هاي مشخص شده بالا مي باشد.
اين استاندارد براي تاسيسات الكتريكي شامل كوره هاي القايي بوته اي صنعتي براي ذوب، نگه
داري و فوق گرمايش كاربرد دارد.
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندار به آنها ارجاع داده شده است .
بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود . در مورد مراجع داراي تاريخ
چاپ و يا تجديد نظر اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نياز نيست . معهذا بهتر
است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك
الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند . استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي
است :
۲-۱ IEC60050 (101) : 1977, International Electrotechnical vocabulary (IEV)-
chapter 101 : Mathematics
۲-۲ IEC60050(111) : 1982, International Electrotechnical vocabulary (IEV)-
chapter 111 : Physics and chemistry ,section 111-01:physical concepts
۲-۳ IEC60050 (131) : 1978 , International Electrotechnical vocabulary (IEV)-
chapter 131 : Electric and magnetic circuits
۲-۴ IEC60050(151) : 1978, International Electrotechnical vocabulary (IEV)-
chapter 151 : Electrical and magnetic circuits devices

۲-۵ IEC60050 (841): 1983, International Electro technical vocabulary (IEV)-
chapter 841: Industrial electro heating
۲-۶ IEC60398: 1972, General test conditions for industrial electro–heating
equipment
۵-۲ . بررسي و ارايه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي
كوره القايي در داخل كشور مونتاژ مي شو د. براساس اطلاعات اخذ شده از شركتهاي داخل قيمت
كوره ۲۰۰۰ كيلوگرمي ذوب فولاد به همراه يك بوته ۱۸۲۰۵۰۰ هزار ريال برآورد شده است.
۶-۲ . موارد مصرف و كاربرد
در چند دهة اخير توجه متخصصين و دست اندركاران كوره سازي به استفاده از انرژي الكتريكي
در اين زمينه جلب شد و نس ل جديدي از كوره هاي الكتريكي بوجود آمد كه از اين ميان به دو
مدل از كورهاي ذوب ميتوان اشاره نمود:
-۱ كورههاي قوس الكتريك
-۲ كورههاي القايي
كورههاي قوس الكتريك براي ذوب فولاد و به منظور فولادسازي مورد استفاده قرار ميگيرد.
تكنولوژي كورة القايي يك تكنول وژي استراتژيك و پركاربرد است كه از جمله در ذوب فلزات با
استفاده از انرژي الكتريكي كاربرد دارد . گذشته بيشتر از كوره هاي سوخت فسيلي براي ذوب
فلزات استفاده مي شد. آلودگي محيط زيست، راندمان پايين، سروصداي زياد، عدم يكنواختي
مذاب، عدم توانايي ذوب فلزات ديرگداز و مسائلي از اين قبيل، مشكلاتي بود كه اين كوره ها به
همراه داشتند.
۷-۲ . كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
كوره هاي القايي به عنوان جايگزين كوره ذوب فسيلي مي باشد كه با توجه به آنكه تكنولوژي
قديمي در كوره هاي ذوب فسيلي به كار رفته و همچنين ا ز مزيت هاي كوره هاي القايي برخودار
نمي باشد، در كشورها ديگر از رده خارج شده و در ايران نيز به جز در معدود مواردي، از
كوره هاي ذوب القايي استفاده مي شود.

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید